DIE BYBEL EN GEBED.

Die Bybel en gebed kan hand aan hand loop wanneer jy die dag nie woorde het om te bid nie. Hier is hoe jy dit doen.

As jy vir ‘n kind van God vra of hy of sy graag wil bid, sal omtrent almal vir jou ‘Ja’ sê.

Ons wil almal bid, maar ongelukkig is dit een van die geestelike dissiplines waarmee ons die meeste sukkel. Selfs Jesus se dissipels het daarmee gesukkel! Onthou jy hulle het Hom gevra om hulle te leer bid (Lukas 11:1)?

Daar is baie redes waarom mense sukkel om te bid. Hier is net ‘n paar:

 1. Ons sien gebed as ‘n verpligting (iets wat ons ‘moet’ doen) in plaas van ‘n voorreg (iets wat ons ‘mag’ doen).
 2. Die probleme van die lewe druk so swaar op ons dat ons nie woorde het om te bid nie.
 3. Ons het iets verkeerd gedoen en nou is ons bang om na God toe te gaan.
 4. Soms vergeet ons om te bid en probeer eers allerhande ander dinge om ons probleme op te los.
 5. Ons dink nie dat God ons gebede gaan antwoord nie, nou bid ons nie.

Hierdie is maar net ‘n paar redes waarom mense sukkel om te bid.

Maar gebed hoef nie moeilik te wees nie en ons hoef nie daarmee te sukkel nie.

God het vir ons ‘n hele Bybel vol verskillende verse gegee wat ons kan gebruik om te bid wanneer ons nie weet wat om te bid nie.

En dis glad nie moeilik om dit te doen nie.

Die Bybel en Gebed - gebruik die Bybel wanneer jy nie weet wat om te bid nie.

HOE OM ‘N BYBELVERS TE BID.

Kom ons veronderstel jy wil bid vir God se beskerming. Psalm 91 is ‘n psalm oor hoe God ons beskerm.

In verse 1-4 staan daar: “Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here: ‘My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou!’ Ja, Hy is die Een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pessiekte. Met sy vlerke sal Hy jou bedek,
onder sy vleuels sal jy skuiling vind. ‘n Skild en ‘n skans is sy trou.”

Jy kan die verse só bid:

Here, U is die Allerhoogste en die Almagtige. U is my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou! U red my uit die net van die voëlvanger en van die dodelike pessiekte. Met U vlerke bedek U my, onder U vleuels vind ek skuiling. U trou is vir my ‘n skild en ‘n skans.

Sien jy hoe maklik dit is?

Kom ons kyk na nog ‘n vers.

In Psalm 28:7-8 staan: “Die Here is my krag en my skild; op Hom vertrou my hart. Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel, met my lied wil ek Hom prys: Die Here is vir sy volk ‘n krag. Hy is die toevlug van verlossing vir sy gesalfde.”

Wanneer jy vir God wil dankie sê omdat Hy jou gehelp het, kan jy dit só bid:

Here, ek wil U loof en prys omdat U my gehelp het. Ek het op U vertrou met my hele hart. U is my krag en my skild. U is ‘n toevlug van verlossing vir my. My hart jubel van vreugde en daarom maak ek U Naam groot.

VERSKILLENDE VERSE OM TE BID.

Jy het nou gesien hoe maklik dit is om verse uit die Bybel te gebruik om te bid.

Dis ‘n goeie idee om die verse wat jy wil bid te gebruik om jou eie gebede te skryf. Op dié manier kan jy dit net terugbid na God toe sonder om te sit en wonder hoe om dit te bid.

Ek ‘n paar verse oor verskillende onderwerpe bymekaar gesit om jou te help om te begin om God se Woord te bid.

VERSE VIR WANNEER JY GOD SE HULP NODIG HET.

Psalm 54:3;6: O God, verlos my deur u Naam en verdedig my saak deur u groot krag… Kyk, God is vir my ‘n helper, my Heer is die Een wat my lewe ondersteun.

Hebreërs 13: 5b-6: want Hy het gesê, “Ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie”, sodat ons met vertroue kan sê: “Die Here is vir my ‘n helper – ek sal nie bang wees nie. Wat sal ‘n mens aan my doen?”

Jesaja 26:3-4: ‘n Standvastige gesindheid sal U in volkome vrede bewaar, omdat daar op U vertrou word. Vertrou te alle tye op die Here, want die Here, die Here is ‘n ewige rots.

Jeremia 32:17: Ag, Here, my Heer, kyk, dit is U wat die hemel en die aarde gemaak het deur u groot krag en uitgestrekte arm! Niks is vir U onmoontlik nie.

Jesaja 41:10: Moenie bang wees nie, want Ek is by jou; moenie vrees nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou; ook help Ek en ondersteun Ek jou met my seëvierende regterhand.

VERSE VIR BESKERMING.

2 Samuel 22:2-3: Die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my redding, my toevlugsoord, my skuilplek, my verlosser – van geweld het U my verlos.

Psalm 17:6-8: Ek roep U aan, want U verhoor my, o God; draai u oor na my, luister na my woorde. Wys my die wonders van u troue liefde, Verlosser van hulle wat teen teenstanders skuiling soek by u regterhand. Beskerm my soos die appel van u oog; verberg my in die skadu van u vlerke…

Psalm 34:18: Regverdiges roep om hulp en die Here luister, uit al hulle benoudhede red Hy hulle.

Spreuke 18:10: ‘n Sterk toring is die Naam van die Here; die regverdige hardloop dit binne, en is onbereikbaar.

Nahum 1:7: Die Here is goed, ‘n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by Hom skuil…

Psalm 91:14-16: Omdat hy My liefhet, sal Ek hom bevry; Ek sal hom beskerm omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood;
Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met ‘n lang lewe sal Ek hom versadig; Ek sal hom my verlossing laat ervaar.

VERSE VIR WANNEER JY ‘N BEHOEFTE HET.

Filippense 4:19: En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus.

Mattheus 6:31-33: Moet julle daarom nie bekommer en vra, ‘Wat sal ons eet?’ of ‘Wat sal ons drink?’ of ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Psalm 84:12: Ja, ‘n son en skild is die Here God; genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie.

2 Korinthiërs 9:8: En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees, en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk.

Romeine 8:32: Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het – hoe sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie?

Psalm 23:1: Die Here is my herder; ek ly nie gebrek nie.

VERSE VIR WANNEER JY WYSHEID NODIG HET.

Psalm 111:10: Die begin van wysheid is ontsag vir die Here; almal wat sy opdragte uitvoer, het goeie insig. Sy lof hou vir altyd stand.

Spreuke 2:6: Ja, net die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstandigheid.

Efesiërs 1:17: Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee: geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van Hom bestaan…

Jakobus 1:5: As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Kolossense 1:9: Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee…

VERSE VIR WANNEER JY KRAG NODIG HET.

Eksodus 15:2: My krag en sterkte is die Here, en Hy was my redding. Hy is my God, en Hom sal ek vereer,die God van my vader, en Hom sal ek verheerlik.

Psalm 46:2–3: God is vir ons ‘n skuilplek en ‘n bron van krag; as hulp in benoudheid is Hy altyd te vinde. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud, en berge wankel in die hart van die see nie.

Psalm 119:28: My lewe vloei weg van verdriet; rig my op volgens u woord.

2 Korinthiërs 12:9–10: Maar Hy het vir my gesê: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.” Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskut. Ter wille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede; want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk.

Jesaja 40:29–31: Dit is Hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir dié wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat; jong manne struikel en val. Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag; hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie, hulle loop, maar word nie moeg nie.

NOG VERSE OM TE BID.

Voor jy gaan slaap – Psalm 3:5: Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my.

Om negatiewe gedagtes en woorde te oorwin – Psalm 19:15: Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my Rots en my Verlosser.

Wanneer jy God se leiding nodig het – Psalm 25:4-5: Here, maak u paaie aan my bekend; leer my u weë. Lei my deur u waarheid en leer my, want U is die God wat my red; op U wag ek die hele dag.

As jy bang is – Psalm 27:1: Die Here is my lig en my redding – vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe – vir wie sal ek bang wees?

Wanneer jy hartseer is – Psalm 34:19: Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het; wie se gees verpletter is, verlos Hy.

Sondebelydenis – Psalm 51:3-4: Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde; wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde…

NOG HULP MET GEBED.

Hier is nog ‘n paar artikels oor die Bybel en gebed:

HOE OM JOU GEBEDSLEWE TE VERBETER

GEESTELIKE DISSIPLINEREEKS: OM TOT GOD TE BID

GEBED: OM TOT GOD TE NADER

HOE OM GOD SE WOORD TE BID

OM GOD SE BELOFTES TE BID

2 thoughts on “DIE BYBEL EN GEBED.

 1. CHRIS VAN ROOYEN

  Wil net baie dankie se vir jou nuus blad, die een vir Gebed is regtig vir my

  wil net vra kan ek iets wat onduidelik vir my is in die Bybel vra – vra
  en waar kan ek die vrae aan jou stuur vir antwoorde.

  Dankie
  Baie

  • Risa Cronje

   Hallo Chris. Ek is so bly die artikels op die blad beteken iets vir jou. Jy kan enige vrae vir my stuur na ris@tjie.co.za en ek gaan my bes doen om jou te antwoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *