10 BELOFTES VAN GOD

Oral in die Bybel lees ons beloftes van God wat ons kan glo. Hy is getrou en sal elke belofte nakom wanneer ons Hom daarvoor vertrou.

Baie mense besef dit nie, maar God is altyd in ons en in ons lewens aan die werk.

Dis ‘n baie vertroostende gedagte wanneer ‘n mens dit weet en glo.

Hoekom vertroos dit ons?

Want as ons dit glo, dan vertrou ons nie op onsself en ons eie vermoeëns nie. Ons vertrou op God se beloftes. En wat Hy belowe het, sal Hy ook doen.

Maar nou is dit ook so dat ‘n mens net God se beloftes kan glo wanneer jy weet wat Hy belowe het.

Ek het nou die dag gelees daar is meer as 3000 beloftes in die Bybel. Sommige van dié beloftes was net vir die Israeliete. Ander is vir almal van ons.

Ongelukkig besef ons nie altyd dat ‘n vers ‘n belofte bevat nie omdat daar nie iets staan soos, “Ek, God belowe….” nie. Maar dit beteken nie dis nie ‘n belofte nie!

10 beloftes van God

GOD IS GETROU.

In Joshua 21:45 lees ons: “Nie ‘n woord van al die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie; alles is vervul.”

Lees weer wat in die vers staan.

Sien jy dit? God het menigte beloftes aan die Israeliete gemaak. En Hy het elkeen van hulle nagekom.

En dan lees ons ook in die Nuwe Testament in 2 Korinthiërs 1:20: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom [Jesus] is hulle ‘ja’, daarom sê ons deur Hom ‘amen’ aan God, tot Sy eer.”

In Jesus is elke belofte wat God gemaak het ‘n ‘ja’! Dit beteken God sal nooit vir enige iemand wat op Hom vertrou ‘nee’ sê vir een van Sy beloftes en dit nie in daardie persoon se lewe nakom nie.

BELOFTES VAN GOD.

Dalk het jy vandag nodig om herinner te word aan ‘n paar van God se beloftes. Hier is 10 beloftes van God, wat jy kan glo en jou eie kan maak.

Onthou, God is nie ‘n mens wat kan jok en van plan verander nie. Nee, wat Hy sê sal Hy doen (Numeri 23:19).

Jy kan Hom dus vertrou om elkeen van hierdie beloftes in jou lewe na te kom.

GOD BELOWE DAT JY HOM SAL VIND.

Daar is sommer ‘n hele klomp plekke in die Bybel waar God ons belowe dat, as ons Hom soek, ons Hom sal vind.

Hy is nie besig om wegkruipertjie met ons te speel nie. Hy het ons geskep om in ‘n intieme verhouding met Hom te wees, en daarom is Hy altyd te vinde wanneer ons Hom soek.

Jeremia 29:13-14a: Julle sal My soek en vind as julle My met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here.

Deuteronomium 4:29: Daar sal julle die Here julle God soek en Hom vind, as julle Hom met hart en siel smeek.

Jakobus 4:8a: Nader tot God, dan sal Hy tot julle nader.

GOD BELOWE OM ALTYD BY JOU TE WEES.

Nadat Adam en Eva gesondig het, was daar skeiding tussen die mens en God. Maar na Jesus se kruisdood is ons weer met God versoen.

God is nou nie net by ons nie, maar deur die Heilige Gees ook in ons.

Dit beteken jy is nooit alleen nie, want God is met jou en in jou.

Mattheus 1:23: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.’

Johannes 14:16: En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Parakleet gee, sodat Hy vir ewig by julle kan wees.

Mattheus 28:20: …en hulle te leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.

Hebreërs 13:5: Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê, “Ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie”…

GOD BELOWE OM JOU GEBEDE TE ANTWOORD.

Baie mense voel dat God nie regtig hulle gebede hoor nie. Maar dis nie waar nie. As jy in geloof na God toe kom, dan hoor Hy jou en Hy antwoord jou ook.

Hebreërs 4:16: Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word.

Mattheus 7:7-8: Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang; en wie soek, vind; en vir wie klop, sal oopgemaak word.

1 Petrus 3:12: …want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen dié wat verkeerde dinge doen.

1 Johannes 5:14-15: En dit is die vrymoedigheid wat ons voor Hom het: Dat Hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat Hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang wat ons van Hom vra.

GOD BELOWE OM IN JOU BEHOEFTES TE VOORSIEN.

Een van God se bekendste beloftes kry ons in Mattheus 6:33. In die voorafgaande gedeelte waarsku Jesus ons om nie bekommerd te wees oor ons daaglikse lewe nie, want God sal vir ons voorsien en vir ons sorg.

Mattheus 6:33: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

1 Peter 5:6-7: Daarom, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernis op Hom te werp; want Hy gee om vir julle.

Filippense 4:19: En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus.

Psalm 23:1: Die Here is my herder; ek ly nie gebrek nie.

GOD BELOWE OM JOU TE VERSTERK.

‘n Mens kan nie die lewe in eie krag leef nie. Daar is so baie dinge wat ons nie sonder God se hulp kan doen nie. Maar gelukkig hoef ons dit nie in eie krag te doen nie! God het belowe om ons te versterk en om, wanneer ons swak is, vir ons sterk te wees.

Jesaja 41:10: Moenie bang wees nie, want Ek is by jou; moenie vrees nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou; ook help Ek en ondersteun Ek jou met my seëvierende regterhand.

Psalm 46:2–3: God is vir ons ‘n skuilplek en ‘n bron van krag; as hulp in benoudheid is Hy altyd te vinde. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud, en berge wankel in die hart van die see nie.

Jesaja 40:31: Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag; hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie, hulle loop, maar word nie moeg nie.

2 Korinthiërs 12:9–10: Maar Hy het vir my gesê: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.” Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskut. Ter wille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede; want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk.

Psalm 23:3: Hy gee my nuwe lewenskrag; Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy Naam.

GOD BELOWE OM JOU TE BESKERM.

Elkeen van ons het beskerming nodig. Daar is soveel gevare daar buite. Maar die gevare is nie net fisies nie. Ons moet onthou dat ons ‘n vyand het en dat baie van die gevare in ons lewens geestelik is. God het egter belowe om ons te beskerm. Dit maak nie saak of die gevaar ‘n fisiese of ‘n geestelike een is nie, ons kan God vertrou om ons te beskerm.

Psalm 91:14-16: Omdat hy My liefhet, sal Ek hom bevry; Ek sal hom beskerm omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood; Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met ‘n lang lewe sal Ek hom versadig; Ek sal hom my verlossing laat ervaar.

Psalm 121:7-8: Die Here sal jou beskerm teen elke onheil; Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd.

2 Thessalonisense 3:3: Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en van die Bose bewaar.

Psalm 23:4: Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.

GOD BELOWE OM JOU RUS TE GEE.

In Mattheus 11:28 kry ons ‘n uitnodiging van Jesus. Hy nooi ons uit om na Hom toe te kom wanneer ons geestelike rus nodig het. As ons die uitnodiging aanvaar, dan belowe Hy om vir ons die rus te gee wat ons nodig het. En dis nie die enigste keer wat God belowe om vir ons rus te gee nie. Nee, oral in die Bybel belowe Hy om vir ons rus te gee. Al wat ons moet doen, is om na Hom toe te kom.

Mattheus 11:28-30: Kom na My toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig.

Esegiël 34:15: “Ek self sal my kleinvee laat wei; Ek self sal hulle laat lê en rus.” Dit is die uitspraak van my Heer, die Here.

Hebreërs 4:3: Ons wat tot geloof gekom het, gaan immers wel die rus in – soos Hy gesê het, “So het Ek in my toorn gesweer, ‘Hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie!'” al was God se werke reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel.

Hebreërs 4:9-10: Daar bly dus steeds ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke – soos God van syne.

Psalm 23:2: In groen weivelde laat Hy my rus; na water waar daar rusplek is, lei Hy my.

GOD BELOWE OM JOU TE VERGEWE EN VRY TE MAAK VAN SONDE.

Hierdie is een van die wonderlikste beloftes van God. As jy nodig het om net weer daaraan herinner te word dat God jou vergewe het en dat Hy jou vry maak van sonde, dan is die beloftes hieronder vandag vir jou.

1 Johannes 1:9: As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.

Johannes 8:36: As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees.

Romeine 6:22: Maar, noudat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe.

GOD BELOWE DAT NIKS JOU VAN HOM KAN SKEI NIE.

Ek het aan die begin genoem dat daar skeiding gekom het tussen die mens en God die dag toe Adam en Eva gesondig het. Maar wanneer jy in Jesus glo, word jy met God versoen. En nou het jy ‘n belofte van God dat daar niks is wat jou ooit weer van Hom, of Sy liefde vir jou, sal skei nie.

Romeine 8:38-39: Ek is immers daarvan oortuig dat nóg dood, nóg lewe, nóg engele, nóg magte, nóg teenswoordige nóg toekomstige gebeure, nóg kragte, nóg hoogte, nóg diepte, nóg enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here.

Johannes 10:28-30: Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan My gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.

GOD BELOWE DIE EWIGE LEWE.

Hierdie is nog een van die wonderlike beloftes van God. Wanneer ons in Jesus glo, het ons die belofte van God dat Hy vir ons die ewige lewe gee. In Johannes 17:3 verduidelik Jesus vir ons wat die ewige lewe nou eintlik is. Daar staan: “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het – Jesus Christus.” Die ewige lewe is dus baie meer as om net vir altyd te lewe. Selfs die ongelowiges gaan vir altyd leef.

Nee, die ewige lewe beteken dat ons in ‘n verhouding met God kan wees en Hom kan ken.

Johannes 3:16: Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

1 Johannes 5:11-13: En dit is die getuienis: dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Naam van die Seun van God glo.

Johannes 3:36: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie; inteendeel, die toorn van God bly op hom.

Romeine 6:22-23: Maar, noudat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood; maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

NOG BELOFTES IN DIE BYBEL.

Hierdie is maar net ‘n paar van die beloftes van God wat ons in die Bybel kry. Maar daar is soveel meer.

Dis ‘n goeie idee om, wanneer jy jou Bybel lees, beloftes wat jy raaklees te onderstreep. Skryf sommer ook in die kantlyn wat God belowe: versorging, genesing, beskerming, rus, ensovoorts.

Maak dan daardie beloftes jou eie. Glo dit en vertrou die Here dat Hy elkeen van Sy beloftes ‘n waarheid in jou lewe sal maak.