EFESIëRS – RIGLYNE VIR ‘N HEILIGE LEWE

Paulus het sommer baie te sê gehad oor hoe ‘n kind van God veronderstel is om sy of haar lewe te leef. In meeste van sy briewe gee hy vir die gelowiges riglyne daaroor. Dit is dan ook nie anders in Efesiërs, die brief wat hy aan die gelowiges in Efese geskryf het nie.

In die eerste gedeelte van die brief gee Paulus ‘n uiteensetting van die kern van die Evangelie. Daarna moedig hy die gelowiges aan om so te leef dat hulle lewens ooreenstem met roeping wat hulle van God ontvang het.

In hierdie artikel gaan ons kyk na wat hy in die tweede deel van Efesiërs geskryf het en wat ons daaruit kan leer.

Efesiërs heilige lewe

EFESIëRS 4:17-24.

Dit sê en bevestig ek dan in die Here: Julle moenie meer soos die heidene met hulle niksbeduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle hulleself oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg.

Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van Hom gehoor, en julle is oor Hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is, naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is.

DINK ANDERS, DOEN ANDERS.

In Efesiërs 4:17-24 leer Paulus ons dat ons as God se kinders nie meer moet leef soos ons geleef het voor ons vir Jesus leer ken het nie.

Jy sien, die lewe van ‘n gelowige is ‘n proses waarin ‘n mens leer om al hoe meer soos Jesus te leef.

Wanneer jy jou Bybel lees en bestudeer, gebruik die Heilige Gees dit wat jy lees en leer om jou gedagtes te vernuwe. Hy help jou om te begin dink soos God dink.

En wanneer ‘n mens anders dink, begin jy ook anders doen.

Dit is dus baie belangrik om tyd met God in Sy Woord te spandeer, sodat Hy ons gedagtes daarmee kan vernuwe.

Op dié manier word Sy beeld al meer en meer sigbaar in ons as Sy kinders.

EFESIëRS 4:25-5:5.

Daarom, vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die Duiwel plek gee nie.

Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie; hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie ‘n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder ‘n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad.

Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het.

Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad, en Homself ter wille van ons oorgegee het as ‘n offergawe aan God, as ‘n offerande met ‘n aangename geur.

Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging.

Want dit moet julle goed begryp: Geen hoereerder of onreine of gierigaard – so iemand is ‘n afgodedienaar – het ‘n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie.

‘N HEILIGE LEWENSSTYL.

In dié gedeelte gee Paulus vir die gelowiges in Efese, en ook vir ons, riglyne van hoe gelowiges moet leef.

 • Moenie vir mekaar jok nie. Dit vernietig verhoudings.
 • As jy kwaad is vir iemand, doen dadelik iets daaraan. Maar sorg dat dit wat jy doen nie die verhouding skade doen nie, maar eerder herstel.
 • Vergewe altyd. Onthou, God het jou vergewe, so volg Sy voorbeeld en doen dieselfde.
 • Wees versigtig met wat uit jou mond kom. Wees ook versigtig met dit waarna jy luister.
 • Wees lief vir mekaar. Ook hierin is Jesus vir ons die voorbeeld wat ons moet volg.
 • Werk hard wanneer jy by die werk is, sodat jy die geld wat jy aan die einde van die maand kry, regtig verdien. Onthou ook om dit wat God vir jou gee met ander, wat dalk nie het nie, te deel.
 • God se Gees in ons is die bewys dat ons aan Hom behoort.

Leer meer oor die gelykenisse wat Jesus vertel het deur die Gelykenisse Van Jesus Bybelstudie te gebruik. Die stappe wat jy in die studie volg, gaan jou ook leer hoe om self Bybelstudie te doen.

EFESIëRS 5:6-14.

Laat niemand julle verlei met niksseggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie.
Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig! Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid.

Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak.

Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word – selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar; immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê: Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn.

KINDERS VAN DIE LIG.

In Efesiërs 5:6-14 moedig Paulus die gelowiges aan om soos mense van die lig te lewe. Dit beteken die manier hoe ons leef moet bevestig dat ons kinders van God is. Dit beteken ons lewe so dat ons God se goedheid na ander toe uitstraal.

In Mattheus 5:14-16 praat Jesus ook hieroor. Hy sê ons moenie die lig wat in ons is, wegsteek nie.

Hoe doen ons dit?

Deur stil te bly wanneer ons eintlik iets moes gesê het.

Deur saam met die stroom te beweeg en te doen wat ander doen.

En deur toe te laat dat die sonde die lig in ons laat verdof.

Ons doen dit deur nie vir ander te vertel waar die lig in ons vandaan kom nie.

En deur ander se behoeftes te ignoreer.

Kom ons wees nie mense wat die lig wat in ons is, op een of ander manier probeer wegsteek nie. Kom ons wees bakens van lig wat ander met God se lig in ons na Jesus toe lei.

EFESIëRS 5:15-20:

Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef – nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is.

En moenie deur wyn bedwelm raak nie; daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel: Word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing, en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank.

NOG RIGLYNE VIR ‘N HEILIGE LEWE.

Uit hierdie gedeelte leer ons die volgende:

 • ‘n Kind van God moet altyd na sy lewe kyk, want die invloed van die sonde is groot. Daarom moet ons hoë standaarde vir onsself stel, verstandig optree en elke geleentheid wat ons kry om goed te doen, benut.
 • As jy weet wat God se wil vir jou is, doen dit. Jou geloof moet in jou dade gesien kan word.
 • Moenie jou aan drank te buite gaan nie. Wees eerder met die Gees vervul.
 • Onthou, dit gaan nie oor hoeveel van God se Gees jy in jou het nie, maar oor hoeveel die Heilige Gees van jou het. Is Hy in beheer van elke deel van jou lewe? Soek altyd Sy leiding en wees dan gehoorsaam aan Hom.
 • Dis nie altyd maklik om dankbaar te wees nie, veral wanneer daar dinge in jou lewe gebeur wat jou laat stres of hartseer en bedruk maak. Maar onthou, God is in beheer en Hy laat alle dinge te goede meewerk vir Sy kinders. As jy gestres, bang, hartseer of bedruk voel, gaan sit en maak ‘n lysie van dinge waarvoor jy kan dankbaar wees. Jy sal sien, daar is altyd iets om God voor te dank. Sê dan vir Hom dankie vir daardie dinge en sê ook vir Hom dankie dat Hy die pad saam met jou stap en jou sal help om sterker aan die anderkant uit te kom.

EFESIëRS 5:21-33.

Wees onderdanig aan mekaar, uit ontsag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk; Hy is Verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees.

Mans, julle moet julle vroue liefhê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en Homself ter wille van haar oorgegee het, sodat Hy haar kon heilig, deurdat Hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het Hy gedoen, sodat Hy vir Homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet.

Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie; inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk.

Ons is immers lede van sy liggaam. “Om hierdie rede sal ‘n man sy vader en moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind – en hulle twee sal een vlees wees.” Hierdie geheimenis is groot; ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle: Laat elkeen sy eie vrou liefhê soos hy homself liefhet; en laat die vrou haar man eerbiedig.

LIEFDE EN ONDERDANIGHEID.

As ‘n mens hierdie gedeelte sommer net so bolangs lees, kan dit lyk asof God verwag dat net die vrou aan die man onderdanig moet wees en dat die man die enigste een is wat moet liefhê.

Maar dis nie die geval nie.

In die eerste vers wat ons hierbo gelees het, staan daar dat gelowiges aan mekaar onderdanig moet wees.

Ons lees ook op meer as een plek in die Bybel dat gelowiges mekaar moet liefhê.

God se opdrag is dus dat alle gelowiges aan mekaar onderdanig moet wees en dat alle gelowiges mekaar moet liefhê.

In Efesiërs 5:21-33 leer God ons egter ook dat dit die vrou se besondere taak in die huwelik is om aan haar man onderdanig te wees. En dit is die man se besondere taak in die huwelik om die vrou lief te hê.

As mens God se opdrag aan die vrou lees sonder om Sy opdrag aan die man te lees, kan ‘n mens dit verkeerd verstaan. Jy kan ook God se opdrag aan die man verkeerd verstaan as jy dit lees sonder om Sy opdrag aan die vrou in gedagte te hou.

Dan moet ons hierdie opdragte ook verstaan in die lig van wat God by elkeen byvoeg.

Vir die vrou sê Hy sy moet aan haar man onderdanig wees soos aan die Here. Vir die man sê Hy om sy vrou lief te hê soos Christus die kerk liefgehad het en Sy lewe daarvoor gegee het.

Jy sien, die huwelik is ‘n beeld van die verhouding tussen God en die Liggaam van Christus. Wat ons dus uit die gedeelte moet leer, is dat beide die man en die vrou, uit eerbied vir God, aan mekaar onderdanig moet wees. En albei moet, weereens uit eerbied vir God en omdat hulle Sy verteenwoordigers op aarde is, mekaar liefhê.

EFESIëRS 6:1-9:

Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort.
“Eer jou vader en jou moeder,” dit is die eerste gebod met ‘n belofte, “sodat dit met jou goed mag gaan, en jy ‘n lang lewe op aarde sal hê.” En vaders: Moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here.

Slawe, wees met vrees en bewing aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte harte, soos aan Christus – nie met lippediens om mense se guns te wen nie, maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here, en nie vir mense nie.

Want julle weet dat elkeen, indien hy iets goeds doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy ‘n slaaf is of ‘n vryman. En julle, eienaars, tree net so op teenoor die slawe, en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is, en dat Hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie.

DOEN JOU WERK ASOF VIR GOD.

Die Bybelgedeeltes wat ek aanhaal, kom uit die 2020-vertaling. In vers 6-7 hierbo staan dat slawe nie hulle eienaars net met lipppediens moet gehoorsaam nie. In die 1983-vertaling staan dat slawe nie hulle werk moet doen net om deur hulle eienaars raakgesien te word nie.

Ek wil gou vir jou ‘n verhaaltjie vertel wat mooi illustreer dat ons ons werk tot eer van God moet doen:

Die storie word vertel van ‘n afgetrede omie wat maar redelik verveeld was met homself na sy aftrede. Op ‘n dag is daar naby sy huis begin bou aan ‘n nuwe winkelsentrum. Dit het die omie van sy verveling genees, want hy het begin om elke dag daarheen te gaan en dan sommer net te staan en kyk hoe die bouery vorder.

Die man wat die hyskraan beheer het, het veral sy aandag getrek. Hy was baie behendig met wat hy gedoen het en was altyd hard aan die werk. Wanneer die ander manne ‘n teetydjie of etenstyd ingeruim het, het die ou in sy hyskraan bly sit en gewerk dat dit klap. Dit het die omie vreeslik beïndruk.

Op ‘n dag het hy besluit om met die kêrel te gaan gesels en hom te komplimenteer op sy werksywer. “Jongman, ek is ‘n pensionaris wat hier naby woon en ek kom elke dag kyk hoe julle werk. Dit is vir my baie interessant. Ek het opgelet dat jy altyd baie hard werk en wil net vir jou sê dat ek baie beïndruk is daarmee!” Groot was die omie se skok toe die man die volgende kwytraak: “Wat! ‘n Pensionaris! Ek dog jy is die voorman!”

Die Bybel waarsku ons om nie net te werk wanneer die baas jou kan sien nie. In die 1953-Vertaling staan daar dat mens nie ‘oëdiens’ moet verrig nie. Die Here is altyd by jou en Hy sien alles wat jy doen. Hy sien ook wanneer jy by die werk laat slaplê en net lyk of jy besig is.

Doen dus altyd jou werk asof jy dit vir die Here doen!

EFESIëRS 6:10-20:

Ten slotte: Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die listighede van die Duiwel.
Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim.

Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek, en by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pyle van die Bose te blus.

Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die woord van God.
By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges.

Bid ook vir my sodat, wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak – hiervoor is ek ‘n gesant in kettings – sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet.

DIE WAPENRUSTING VAN GOD.

Hierdie is die bekende gedeelte oor die wapenrusting van God.

Ek het verlede jaar ‘n video op Nader In Eenvoud se YouTube-kanaal oor die wapenrusting gedoen. Gaan kyk gerus daarna.

‘N HEILIGE LEWE.

Om ‘n heilige lewe te leef is iets wat nie in een dag se tyd gebeur nie. Dis ‘n proses wat ons lewe lank duur.

God het dan ook mense soos Paulus gebruik om vir ons neer te skryf hoe ‘n heilige lewe lyk. En Hy het die Heilige Gees vir ons gegee, om ons te help om daardie lewe te leef.

Elkeen van ons gaan dit wat ons hier uit Efesiërs geleer het, op ‘n ander manier in ons lewens toepas. Gelukkig ken God elkeen van ons en weet presies hoe ons hierdie waarhede in ons lewens moet uitleef.

Ek wil jou aanmoedig om Hom te vra om jou te wys wat jy moet doen en ook om jou te help om dit reg te kry. In Filippense 2:12-13 lees ons immers: “My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.”

God is getrou en sal jou gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer sodat jy ‘n heilige lewe kan leef!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *