DIE NAME VAN JESUS – WIE HY VIR ONS IS

Oral in die Bybel, selfs in die Ou Testament, lees ons wie Jesus vir ons is. Hier is net ‘n paar van die Name van Jesus, wat ons in die Bybel kry.

Ek stel voor dat jy elke vers in konteks gaan lees. As jy lus is, kan jy sommer ‘n mini-Bybelstudie oor hierdie Name van Jesus doen en kyk wat jy nog alles daaroor kan leer.

Die name van Jesus

ALFA EN OMEGA

Openbaring 22:13: Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.

BROOD VAN DIE LEWE.

Johannes 6:35: Jesus het vir hulle gesê: “Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie.”

DIE DEUR.

Johannes 10:9: Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.

DIE EGTE DRUIWESTOK.

Johannes 15:1: Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer.

DIE GOEIE HERDER.

Johannes 10:11: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

DIE WOORD.

Johannes 1:1: In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

EK IS.

Johannes 8:58: Jesus het hulle geantwoord: “Amen, amen, Ek sê vir julle, Ek Is al van voordat Abraham gebore is.”

EWIGE VADER.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

GETROU EN WAAR.

Openbaring 19:11: Toe het ek gesien dat die hemel geopen is. En kyk, daar was ‘n wit perd! Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog.

GROOT HOëPRIESTER.

Hebreërs 4:14: Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis.

HOEKSTEEN.

Psalm 118:22: Die klip wat die bouers afgekeur het, het die hoeksteen geword.

HOOF OOR ALLES.

Efesiërs 1:22-23: Hy het alles onder sy voete gestel, en Hom aan die kerk gegee, as Hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vul.

IMMANUEL.

Jesaja 7:14: Daarom sal my Heer self vir julle ‘n teken gee: Kyk, die jong vrou is swanger, en gaan ‘n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem.

KONING VAN DIE KONINGS.

Openbaring 17:14: Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam sal hulle oorwin, omdat Hy die Heerser van die heersers en die Koning van die konings is, en saam met Hom is die geroepenes, uitverkorenes en getroues.

LAM VAN GOD.

Johannes 1:29: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

LEEU UIT DIE STAM VAN JUDA.

Openbaring 5:5: Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Hou op huil! Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat Hy die boekrol en die sewe seëls daarvan kan oopmaak.”

LEIDSMAN EN VOLEINDER VAN DIE GELOOF.

Hebreërs 12:2: …die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het.

LIG VIR DIE WêRELD.

Johannes 8:12: Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê.”

LOSSER.

Job 19:25: Maar ek, ek weet: My Losser leef! Uiteindelik sal Hy op aarde opstaan.

MAGTIGE GOD.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

MIDDELAAR.

1 Timotheus 2:5-6: Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en die mense: die mens Christus Jesus, wat Homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd.

ONS HOOP.

1 Timotheus 1:1: Paulus, ‘n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons Verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop…

ONS VREDE.

Efesiërs 2:14: Hy is immers ons vrede – Hy wat albei één gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het.

OORWINNAAR.

Openbaring 3:21: Wie oorwin, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos wat Ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit.

OPSTANDING EN DIE LEWE.

Johannes 11:25: Jesus het vir haar gesê: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal leef, al het hy ook gesterf…”

PARAKLEET OF VOORSPRAAK.

1 Johannes 2:1: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie; en wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die Regverdige, as Parakleet by die Vader.

ROTS.

1 Korinthiërs 10:4: …en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat hulle gevolg het – en die rots was Christus.

VERLOSSER.

Lukas 2:11: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as Verlosser gebore, Christus die Here.

VERSOENING VIR ONS SONDES.

1 Johannes 4:10: Hierin bestaan die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het, en sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes.

VREDEVORS.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

WAARHEID.

Johannes 8:32: …en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.

WONDERBARE RAADGEWER.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Ek vertrou dat hierdie Name van Jesus jou hart geraak het en jou weer daaraan herinner het hoe wonderlik Hy is. Wat ons ookal nodig het, ons kan dit altyd in en by Hom vind.

Ek wil jou weer uitdaag om elkeen van die Name van Jesus so ‘n bietjie van naderby te bekyk. Vra Hom om jou te leer presies wie Hy vir jou is en wil wees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *