JESUS SE OPSTANDING – PROFESIEë VERVUL

Regoor die wêreld het gelowiges verlede naweek Paasfees gevier. Ons het onthou wat Jesus vir ons gedoen het toe Hy aan die kruis gesterf en weer opgestaan het.

In die vorige artikel het ons gekyk na van die profesieë, wette en beloftes wat Jesus vervul het toe Hy gekruisig is. Maar Hy het nie net dinge vervul toe Hy gekruisig is nie. Jesus se opstanding het ook dinge wat oor Hom in die Ou Testament gesê is, vervul.

Vandag gaan ons kyk na van dié dinge. Jy sal sien dat ek elke keer vir jou die vers in die Ou Testament gee waar iets oor Jesus geskryf is. Dan gee ek net daarna ‘n vers uit die Nuwe Testament, wat wys hoe Hy wat oor Hom geskryf was, vervul het.

Jesus se opstanding - vervulling van Ou Testamentiese profesieë

JESUS WAT OPVAAR NA DIE HEMEL GEILLUSTREER.

Ou Testament – 2 Konings 2:11: Terwyl hulle nog so loop en praat, is daar skielik ‘n strydwa van vuur en perde van vuur! Dit het skeiding gebring tussen hulle twee, en Elia het in die stormwind opgegaan na die hemel.

Nuwe Testament – Lukas 24:51: Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan, en is in die hemel opgeneem.

BEMIDDELAAR TUSSEN GOD EN MENS.

Ou Testament – Job 9:32-33: Ja, Hy is nie ‘n mens, soos ek, dat ek my teenoor Hom kan verweer, en ons saam na die gereg kan gaan nie. As daar maar iemand was wat die saak tussen ons kon besleg, wat sy hand oor ons albei kon hou!

Nuwe Testament – 1 Timotheus 2:5-6: Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en die mense: die mens Christus Jesus, wat Homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd.

OPSTANDING VOORSPEL.

Ou Testament – Job 19:25: Maar ek, ek weet: My Losser leef! Uiteindelik sal Hy op aarde opstaan.

Nuwe Testament – Johannes 5:24-29: Amen, amen, Ek sê vir julle: Wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Amen, amen, Ek sê vir julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat hoor, sal lewe. Want soos die Vader lewe in Homself het, so het Hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in Homself te hê. Hy het aan Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die Mens is. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom ‘n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, dié wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar dié wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling.

KRUISIGING EN OPSTANDING AANGEDUI.

Ou Testament – Psalm 2:7-8: Ek wil die vaste besluit bekend maak: Die Here het vir my gesê: “Jy is my seun, vandag het Ek jou verwek. Vra dit van My en Ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom.”

Nuwe Testament – Handelinge 13:29-33: Toe hulle alles uitgevoer het wat oor Hom geskryf staan, het hulle Hom van die kruishout afgehaal en in ‘n graf neergelê. Maar God het Hom uit die dood opgewek. In die loop van baie dae het Hy verskyn aan hulle wat saam met Hom van Galilea na Jerusalem gereis het en wat nou as sy getuies
teenoor die volk optree. En ons verkondig aan julle die goeie boodskap dat God die belofte wat aan die voorvaders gemaak is, vir ons, hulle kinders, vervul het deurdat Hy Jesus laat opstaan het, soos daar in die tweede psalm geskryf staan: ‘Jy is my Seun; vandag het Ek jou verwek.’

NIE ONTBINDING BELEEF NIE.

Ou Testament – Psalm 16:10: …want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie; U sal nie toelaat dat u getroue volgeling die graf sien nie.

Nuwe Testament – Handelinge 2:30-31: Omdat hy ‘n profeet was, en geweet het dat ‘God met ‘n eed aan hom beloof het om iemand van sy nasate op sy troon te plaas,’
het hy, in vooruitskouing oor die opstanding van die Christus, gesê: ‘Hy is nóg aan Hades oorgelaat, nóg het sy liggaam ontbinding beleef.’

Nuwe Testament – Handelinge 13:34-35: En omdat Hy Hom uit die dood sou opwek, sodat Hy nooit weer na ontbinding terugkeer nie, het Hy soos volg gesê: ‘Ek sal aan julle die heilige en betroubare beloftes van Dawid gee.’ Daarom sê Hy ook in ‘n ander psalm: ‘U sal u Heilige nie ontbinding laat beleef nie...

Nuwe Testament – 1 Korinthiërs 15:4: Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte…

UIT DIE DOOD OPSTAAN.

Ou Testament – Psalm 16:9-11: Daarom is my hart bly en juig my binneste; ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie; U sal nie toelaat dat u getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe: oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand, vir altyd.

Nuwe Testament – Johannes 20:9: Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Hy uit die dood moes opstaan nie.

OPSTANDING VOORSPEL.

Ou Testament – Psalm 17:15: Wat my betref, in geregtigheid sal ek u teenwoordigheid ervaar; wanneer ek wakker word, sal ek van u verskyning versadig wees.

Nuwe Testament – Lukas 24:6: Hy is nie hier nie, maar is opgewek! Onthou wat Hy vir julle gesê het toe Hy nog in Galilea was,

OPSTANDING VOORSPEL.

Ou Testament – Psalm 30:3: Here, U het my lewe uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gehou tussen dié wat afdaal in die put.

Nuwe Testament – Handelinge 2:32: God het hierdie Jesus laat opstaan – daarvan is ons almal getuies.

VREUGDE VAN OPSTANDING VOORSPEL.

Ou Testament – Psalm 40:2-4: Ek het op die Here bly wag, Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modderige slik. Hy het my voete op ‘n rotsbank laat staan, my voetstappe vastigheid gegee. Hy het ‘n nuwe lied in my mond gelê, ‘n lofsang vir ons God. Baie sal dit sien, en ontsag hê, ja, hulle sal op die Here vertrou.

Nuwe Testament – Johannes 20:20: En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. Die dissipels was verheug toe hulle die Here sien.

OPVAAR NA DIE HEMEL.

Ou Testament – Psalm 68:19: U het opgevaar na die hoogte om daar te woon, Here God, nadat U gevangenes weggevoer het en skatplig gevorder het by mense, selfs by hardkoppiges.

Nuwe Testament – Lukas 24:51: Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan, en is in die hemel opgeneem.

SIT AAN DIE REGTERHAND VAN DIE VADER.

Ou Testament – Psalm 110:1: Dit is die uitspraak van die Here vir my heer: “Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande ‘n voetbank vir jou voete maak.”

Nuwe Testament – Markus 16:19: Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is Hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit.

OPSTANDING VERSEKER.

Ou Testament – Psalm 118:17-18: Ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe en vertel van die dade van die Here. Die Here het my ernstig tereggewys, maar aan die dood het Hy my nie oorgegee nie.

Nuwe Testament – Lukas 24:5-7: Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê: “Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek! Onthou wat Hy vir julle gesê het toe Hy nog in Galilea was, ‘Die Seun van die Mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan.'”

Nuwe Testament – 1 Korinthiërs 15:20: Maar nou, Christus ís opgewek uit die dood – die eersteling van die ontslapenes.

DOOD OORWIN.

Ou Testament – Jesaja 25:8: Hy sal die dood vir ewig verswelg; my Heer, die Here, sal die trane van alle gesigte afvee. Die bespotting van sy volk sal Hy van die hele aarde af verwyder. Ja, die Here het gespreek.

Nuwe Testament – 1 Korinthiërs 15:54-55: En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee word, sal die woord wat geskryf staan, vervul word: “Die dood is verslind in oorwinning.” “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?”

KRAG VAN OPSTANDING VOORSPEL.

Ou Testament – Jesaja 26:19: Jou dooies sal leef, Israel; hulle lyke sal opstaan. Word wakker en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ‘n hemelse dou, en die aarde sal aan skimme geboorte gee.

Nuwe Testament – Mattheus 27:50-54: Toe het Jesus weer met ‘n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur, die aarde is geskud en die rotse is oopgebreek. Die grafte is geopen en baie liggame van ontslape heiliges is opgewek. Hulle het ná sy opstanding uit die grafte gekom, die Heilige Stad binnegegaan en aan baie verskyn. Toe die centurio en dié wat Jesus saam met hom bewaak het, die skudding en die dinge wat gebeur, sien, was hulle vreesbevange en het gesê: “Hy was werklik Seun van God.”

OPGEWEK EN LEEF VIR ALTYD

Ou Testament – Jesaja 53:10: Maar die Here het verkies om hom te verbrysel; Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as ‘n skuldoffer, sal hy ‘n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees.

Nuwe Testament – Romeine 6:9: Ons weet dat Christus, nadat Hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie – die dood het nie meer seggenskap oor Hom nie.

SAL VERHOOG WORD.

Ou Testament – Daniël 7:13-14: Ek het in die nagtelike visioene gesien: Kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos ‘n mensekind was; tot by die Oue van Dae het hy gekom, voor Hom is hy gebring. Aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee – alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie.

Nuwe Testament – Efesiërs 1:20-22a: …wat Hy uitgeoefen het in Christus, toe Hy Hom uit die dood opgewek het, en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel…

OORWIN DIE DOOD.

Ou Testament – Hosea 13:14: Moet Ek hulle bevry uit die mag van die doderyk? Moet Ek hulle van die dood loskoop? Waar is jou pessiektes, Dood? Waar is jou epidemie, Doderyk? Medelye is vir my oë verberg.

Nuwe Testament – 1 Korinthiërs 15:55-57: “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?” Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

VERWYSING NA DIE DOOD EN OPSTANDING VAN JESUS.

Ou Testament – Jona 1:17: Die Here het dit so beskik dat ‘n groot vis Jona insluk, en hy was drie dae en drie nagte lank in die vis se maag.

Nuwe Testament – Mattheus 12:40: Want net soos ‘Jona drie dae en drie nagte in die ingewande van die groot vis was,’ so sal die Seun van die Mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.

Nuwe Testament – Mattheus 16:4: “‘n Bose en owerspelige geslag vra ‘n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona.” En Hy het hulle agtergelaat en weggegaan.

Jesus se opstanding was ‘n wonderwerk van God, wat vir die mens sommer baie beteken. Daarsonder sou die dood en die sonde steeds oor ons geheers het. Maar Jesus het die dood en die sonde oorwin. En Hy sit aan die regterhand van die Vader en tree vir ons in.

Dink vandag so ‘n bietjie oor wat Jesus se opstanding vir jou beteken. Deel dit ook sommer met ons in die kommentaar hieronder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *