AANBIDDING, LOFPRYSING, EN DANKSEGGING

Ons lees in die Woord, en hoor ook baie in die kerk, dat ons God moet aanbid, Hom moet loof of prys en Hom moet dank.

Hoewel hier drie verskillende woorde gebruik word – aanbid, lofprysing, en dank – weet sommige mense nie dat daar regtig ‘n verskil is tussen die drie nie.

En, hoewel daar ‘n verskil is, is al drie tog verbind met mekaar en word al drie amper so gesamentlik gebruik.

Kom ek verduidelik.

Aanbidding, lofprysing, danksegging. Verskillend, maar tog inmekaar geweef

AANBIDDING.

Wanneer jy God aanbid, dan loof en dank jy Hom vir wie Hy is.

Hy is die Engiste ware God.

Daar is geen ander soos Hy nie.

Hy is almagtig, alomteenwoordig, alwetend, en daar is niks wat vir Hom onmoontlik is nie.

Hy is ons ewige Vader.

In Jesus is Hy ons Verlosser.

In die Persoon van die Heilige Gees woon Hy in ons as gelowiges; Hy is ons Leermeester, ons Helper, ons Raadgewer, en nog meer.

Om jou so ‘n bietjie te help om God te aanbid vir wie Hy is, deel ek graag met jou ‘n klompie verse uit die Woord, wat baie duidelik vir ons vertel presies wie God is.

VERSE VIR AANBIDDING.

1 Kronieke 16:34: “Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!”

1 Kronieke 29:11: “Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is bo almal verhewe.”

Psalm 68:5-6: “Sing ‘n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak ‘n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is. ‘n Vader vir weeskinders en ‘n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning.”

Romeine 11:36: “Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.”

1 Samuel 2:2: “Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie.”

Jeremia 10:6-7: “Waar is iemand soos U, Here? U is groot, die mag van u Naam is groot. Wie sou U nie dien nie, Koning van die nasies? Dit kom U toe. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos U nie.”

Psalm 95:1-7a: “Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan Hom, die kruine van die berge is Syne. Die see is Syne, Hy het dit gemaak; sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper! Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg.”

Openbaring 4:11: “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”

Psalm 103:8: “Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.”

LOFPRYSING.

Hierbo het ons gesien aanbidding het niks met ons te doen nie, dit is alles oor God. Wanneer ons Hom aanbid, dan fokus ons op wie Hy is.

Lofprysing fokus weer op die dinge wat God gedoen het, steeds doen, en nog gaan doen.

Wanneer ons Hom dus loof en prys, dan dank ons Hom vir alles wat Hy vir ons doen.

Dink maar net so ‘n bietjie aan al die seëninge wat God sover in jou lewe op jou neergereën het. Daar het jy al klaar ‘n hele lys van dinge waarvoor jy God kan loof en prys!

Die Bybel help ons ook onthou wat God alles vir ons gedoen en gegee het, want ‘n mens is tog maar geneig om soms dinge as vanselfsprekend te aanvaar, en nie eens daaroor te dink dat jy dit eintlik van God ontvang het nie.

Ek deel dan ook weer met jou ‘n paar verse uit die Woord wat jou daaraan herinner wat God alles vir jou en my gedoen en gegee het.

LOFPRYSINGSVERSE.

1 Johannes 3:1a: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.”

Hebreërs 12:28: “Laat ons wat ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil…”

Psalm 103:1-6;9-13: ” Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.
Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees,
wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon,
wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.
Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word.”

Psalm 103:9-13: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie.
Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie,
want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.
Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.”

Johannes 3:16: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Jakobus 1:17: “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.”

Jesaja 53:4-5: “Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.”

Psalm 150:1-6: “Prys die Here! Prys God in sy heiligdom, prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf!
Prys Hom oor sy kragtige dade, prys Hom in sy magtige grootheid!
Prys Hom met die ramshoring, prys Hom met harp en lier!
Prys Hom met tamboeryn en koordanse, prys Hom met snaarinstrumente en fluite!
Prys Hom met simbale, prys hom met galmende simbale!
Laat alles wat asem haal, die Here prys! Prys die Here!”

DANKSEGGING.

Laastens kom ons by danksegging.

Wanneer jy iemand bedank vir iets, dan dank jy hom vir iets spesifieks wat hy vir jou gedoen of gegee het.

Dit werk presies dieselfde wanneer ons na God toe kom met danksegging.

Daar is soveel dinge wat ons uit Sy hand ontvang.

Daar is die geestelike dinge soos verlossing, om Sy kind te wees, vergifnis, en nog meer.

Dan is daar fisiese dinge soos die feit dat ons elke dag kos het om te eet, ‘n huis om in te woon, ‘n bed om in te slaap, ‘n familie, ‘n werk, ensovoorts.

In Jakobus 1:17, wat ek ook hierbo gebruik het, lees ons: “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.”

Dit beteken daar is niks wat goed en mooi en wonderlik in jou lewe is, wat jy nie uit die hand van God ontvang het nie.

Kom ons kyk na ‘n paar verse wat vir ons ‘n aanduiding gee van al die dinge waarmee God ons ryklik seën.

DANKSEGGINGSVERSE.

Efesiërs 1:5-7: “In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.
Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.
Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God.”

Efesiërs 2:8-10: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.
Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.
Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Romeine 8:14-16: “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.
Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader.
Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.
En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”

Psalm 139:13-16: “U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:
geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.
U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.”

1 Petrus 2:24: “Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.”

Filippense 4:6-7;19: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

1 Petrus 5:7: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”

VERSKILLEND, MAAR TOG VERWEEF.

Soos jy kan sien is daar ‘n duidelike verskil tussen aanbidding, lofprysing, en danksegging.

Aanbidding fokus op God, wie Hy is.

Lofprysing fokus op alles wat Hy vir ons doen.

Danksegging raak so ‘n bietjie meer spesifiek, en fokus op alles wat die Here so onverdiend vir ons gee.

Maar, soos ons ook gesien het, is die drie dinge baie inmekaar geweef, want, wanneer jy God aanbid en prys, dan is jy ook besig om Hom te dank. En, wanneer jy Hom dank, dan is jy ook besig om Hom te aanbid en te loof!

As jy vandag niks anders uit hierdie skrywe jou eie maak nie, maak dan hierdie één ding wel jou eie: Maak seker dat jy in jou gebede fokus op wie God is, wat Hy doen, en wat Hy gee, en jy sal Hom in elke gebed aanbid, loof en prys, en Hom dank.

7 thoughts on “AANBIDDING, LOFPRYSING, EN DANKSEGGING

 1. ZENITH

  Dankie Agnes. Great verduideliking. Zenith

 2. Stanley Gricius

  Baie dankie jy het soos die Heilige Gees dit aan jou geopenbaar het saam gevat .Ek het Baie uit die Woord van God geleer Baie dankie die Here seen jou .Stanley

 3. Agnes AFRICA

  Goeie dag,

  Ek het onlangs tot inkering gekom in die Pinkster bediening.
  Wat ‘n voorreg en eer is dit om die Allerhoogst Vader te prys en worship met lofsange.
  Ek wil graag my anker dieper ingooi deur my te beaam met teksverse om sodoende mense te bemoedig om die Here te dien.

  • Risa Cronje

   Hallo Agnes. Alle eer aan die Here wat jou gelei het om by Jesus uit te kom! Baie seën en sterkte vir jou vir die pad wat jy nou saam met Hom gaan stap.

 4. Jan Kotze

  Baie dankie. Nou verstaan ek ook wat die verskil is. Dit gaan my baie help in my gebedslewe.

  • Risa Cronje

   Ek is bly dit het jou gehelp! Alle eer aan die Here daarvoor.

 5. Joy

  Thank you so much for this wonderful explanation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *