JESUS SE GEBOORTE: PROFESIEë EN VERVULLINGS

In 1 Petrus 1:19-21 lees ons dat God van die begin af ‘n plan gehad het om deur Jesus almal wat in Hom glo, te verlos. Hy het geweet ons kon nie self die prys vir ons sonde betaal nie. Hy het geweet ons sou Iemand, wat perfek en vlekkeloos was, nodig hê om ons te verlos. Daarom stuur Hy Sy eniggebore Seun om te doen wat ons nie kon doen nie. Deur geloof in Hom word ons vergewe en weergebore.

God het nog altyd, die dinge wat Hy wou doen, deur Sy profete aan die mense bekend gemaak. op dié manier kon mense terugkyk nadat iets gebeur het en sê, “God het gesê Hy gaan dit doen, en kyk, Hy het!”

Dis dan ook wat Hy gedoen het voor Hy Jesus gestuur het. Dwarsdeur die Bybel lees ons die een profesie op die ander oor Jesus. Ons lees oor Sy geboorte, Sy lewe, Sy dood en ook Sy opstanding. Klein detail word gegee – detail wat net God ‘n werklikheid kon maak.

Soos jy kan dink is daar baie meer profesieë oor Jesus se kruisiging en opstanding, maar daar is ook profesieë oor Sy geboorte.

Hier is tien spesifieke beloftes oor Sy geboorte en ook skrifgedeeltes waar ons sien dat dit in vervulling gegaan het.

Jesus se geboorte: profisieë en vervullings

GEBORE UIT ‘N MAAGD.

Profesie: Jesaja 7:14: “Daarom sal my Heer self vir julle ‘n teken gee: Kyk, die jong vrou is swanger, en gaan ‘n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem.”

Vervulling: In Mattheus se weergawe van die geboorte van Jesus lees ons oor hierdie profesie wat Jesus vervul het.

Mattheus 1:22-23: “Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word: ‘Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem’ – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.'”

GEBORE IN BETLEHEM.

Profesie: Miga 5:1: “Maar jy, Betlehem-Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir My iemand kom om ‘n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer.”

Vervulling: Jesus word in Betlehem gebore, net soos God in die profesie gesê het.

Lukas 2:4-7: “Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde, Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, ‘n seun. Sy het Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie.”

SKAAPWAGTERS AANBID HOM.

Profesie: Psalm 72:9: “Voor hom sal die woestynbewoners kniel, en sy vyande sal stof lek.”

Vervulling: Terwyl die skaapwagters hulle skape in die veld oppas, verskyn engele aan hulle om vir hulle die goeie nuus oor die geboorte van Jesus te vertel. Die skaapwagters laat nie op hulle wag nie en gaan dadelik om Hom te vind.

Lukas 2:12; 15-17: “Dit sal vir julle die teken wees: Julle sal ‘n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê… Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: ‘Kom ons gaan reguit na Betlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het.’
Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die Kindjie wat in die krip lê, daar aangetref. Nadat hulle Hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is.”

‘N STER WYS DIE PAD AAN.

Profesie: Numeri 24:17: “Ek sien hom, maar dit is nie nou nie, ek neem hom waar, maar hy is nie naby nie. ‘n Ster uit Jakob tree na vore, ‘n heerserstaf uit Israel verskyn; hy verbrysel die slape van Moab, en vernietig al die kinders van Set.”

Vervulling: God wys vir die sterrekykers die pad na Jesus deur ‘n ster wat hulle in die Ooste sien.

Mattheus 2:1-2: “Jesus is in Betlehem, Judea, gebore, in die dae van koning Herodes, en kyk, daar het sterrekenners uit die Ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra: ‘Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien, en ons het gekom om eer aan Hom te bewys.'”

GESKENKE VIR ‘N KONING.

Profesie: Psalm 72:10-11: “Die konings van Tarsis en die eilande sal belasting betaal; die konings van Skeba en Seba sal skatplig lewer. Al die konings sal diep voor hom buig, al die nasies sal hom dien…”

Vervulling: Die sterrekykers gee vir Jesus geskenke en kniel voor Hom terwyl hulle eer aan Hom bewys.

Mattheus 2:11: “Nadat hulle die huis binnegegaan het, het hulle die Kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan Hom eer bewys. Toe het hulle hulle skatte oopgemaak en vir Hom geskenke aangebied: goud, wierook en mirre.”

GROOT HARTSEER IN DIE TYD VAN SY GEBOORTE.

Profesie: Jeremia 31:15: “So sê die Here: ”n Stem word gehoor in Rama, ‘n treurlied, ‘n bittere gehuil. Ragel huil oor haar kinders; sy weier om vertroos te word oor haar kinders, omdat hulle nie meer daar is nie.'”

Vervulling: Herodus se jaloesie dring hom daartoe om al die seuntjies in Betlehem, twee jaar en jonger, te laat doodmaak

Mattheus 2:16: “Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekenners om die bos gelei is, was hy briesend. En hy het in Betlehem en die hele omliggende gebied al die seuntjies van twee jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het.”

DIE VLUG NA EGIPTE.

Profesie: Hosea 11:1: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom al liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.”

Vervulling: God stuur ‘n engel na Josef om hom oor Herodes se plan te waarsku.

Mattheus 2:13: “Die sterrekenners het teruggekeer, en kyk, daar het ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: ‘Maak gereed, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee; want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak.'”

CHRISTUS VAN SY GEBOORTE AF GEVUL MET KRAG, VREDE EN DIE GEES.

Profesie: Jesaja 9:5: “Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.”

Jesaja 61:1: “Die Gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om ‘n goeie boodskap te bring aan magteloses, om dié met gebroke harte se wonde te verbind, om dié wat weggevoer is se vrylating aan te kondig en bevryding vir dié wat geboei is…”

Vervulling: Jesus vervul hierdie profesieë tot in die fynste detail.

Lukas 4:18-21: “‘Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig.’ Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. Toe het Hy met hulle begin praat: ‘Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.'”

CHRISTUS SE KOMS IS VOOR DIE VERNIETIGING VAN JERUSALEM EN DIE TEMPEL.

Profesie: Daniël 9:25-26: “Jy moet weet en verstaan: Vandat ‘n woord uitgegaan het om Jerusalem te herstel en op te bou, tot met die koms van ‘n gesalfde, ‘n leier, sal sewe weke verloop. Twee-en-sestig weke lank sal die stad weer opgebou word, met pleine en gragte, maar dit sal tye van verdrukking wees. Ná twee-en-sestig weke sal die gesalfde uitgewis word, en daar sal vir hom niks oorbly nie. En wat die stad en die heiligdom betref: Die volk van ‘n leier wat kom, sal dit verwoes, maar sy einde sal deur ‘n vloed wees. Tot die einde sal daar oorlog wees; verwoesting is vooruitbepaal.”

Vervulling: Herodes is in 4 vC oorlede, daarom word aangeneem dat Jesus iewers voor daardie tyd, tussen 6-4 nC gebore is. Hy kruisiging en opstanding moes dan iewers tussen 29-33 nC plaasgevind het. Voor Sy kruisiging het Jesus ook verwys na die komende vernietiging van Jerusalem en so Daniël se profesie bevestig.

Mattheus 2:1: “Jesus is in Betlehem, Judea, gebore, in die dae van koning Herodes, en kyk, daar het sterrekenners uit die Ooste in Jerusalem aangekom.”

Mattheus 24:1-2: “Jesus het uitgegaan en was besig om van die tempelterrein weg te beweeg. Sy dissipels het nader gekom om sy aandag op die tempelgeboue te vestig. Maar Hy sê vir hulle: ‘Sien julle al hierdie geboue? Amen, Ek sê vir julle: Hier sal beslis nie een klip op ‘n ander gelaat word nie – alles sal afgebreek word.'”

CHRISTUS SE GESLAGSREGISTER BEVESTIG DEUR DIE SKRIF.

Profesie: Jesus was uit die geslag van Abraham (Genesis 12:3), Isak (Genesis 17:21, Genesis 26:4), Jakob (Genesis 28:14), Juda (Genesis 49:8–12), Isai (Jesaja 11:1), en Dawid (Jesaja 9:7, Jeremia 23:5).

Vervulling: In Mattheus 1 en Lukas 3 sien ons hoe Jesus die profesieë vervul dat Hy uit die nageslag hierbo sou kom.

Mattheus 1:1: “Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die Seun van Abraham…

Lukas 1:68-70: “Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. ‘n Kragtige verlossing het Hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos Hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het…”

BELOFTES EN PROFESIEë VERVUL.

In Sy groot genade het God belowe om vir ons ‘n Verlosser te stuur.

Deur die eeue het Hy mense gebruik om oor hierdie Verlosser te profeteer.

En in Jesus is elkeen van dié beloftes en profesieë vervul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *