VERSE OOR DIE HEILIGE GEES

God het die Heilige Gees gestuur om in ons as Sy kinders te woon, om ons te leer, te help en by te staan. Die volgende verse verduidelik wat die Gees alles vir ons doen.

Verse oor die Heilige Gees

GAWES VAN DIE GEES.

Handelinge 2:4: “Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder Sy leiding te doen.”

1 Korinthiërs 12:1;4;7: “Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees… Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee… Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.”

1 Korinthiërs 14:12: “Dit is ook op julle van toepassing. As julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na dié wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt.”

1 Petrus 4:11: “As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen.”

Goeie Nuus: Die Heilige Gees gee vir elke kind van God sekere gawes wat hy of sy moet gebruik in Sy diens.

INWONING VAN DIE GEES.

Johannes 4:14: “…maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Johannes 6:63: “Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.”

Johannes 14:16-17: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”

1 Korinthiërs 2:12: “Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.”

1 Korinthiërs 3:16: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?”

Galasiërs 4:6: “En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: ‘Abba!’ Dit beteken: Vader!”

1 Johannes 4:13: “Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.”

Goeie Nuus: Jy is ‘n tempel van die Heilige Gees. Hy het Sy intrek in jou geneem, en Hy sal jou nooit verlaat nie.

LEES OOK: MET DIE HULP VAN DIE HEILIGE GEES.

KRAG VAN DIE GEES.

Johannes 7:37-39: “Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: ‘As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.’ Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.”

Handelinge 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Handelinge 2:17-18: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.”

1 Johannes 2:20;27: “Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid… Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.”

Goeie Nuus: Ons hoef nie God se opdragte in eie krag te probeer uitvoer nie. Die Heilige Gees werk in en deur elkeen van ons, en gee ons die krag om aan God gehoorsaam te wees.

VERVULLING MET DIE GEES.

Mattheus 3:11: “Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.”

Lukas 11:13: “As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Handelinge 10:44-46: “Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie.”

Galasiërs 3:14: “Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.”

Goeie Nuus: Die Vader gee die Heilige Gees aan elkeen wat glo in Jesus as Verlosser.

WEERGEBORE DEUR DIE GEES.

Handelinge 2:38-39: “Toe antwoord Petrus hulle: ‘Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.'”

Romeine 8:15-16: “Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

Efesiërs 1:13: “Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.”

Titus 3:5-6: “Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.”

Goeie Nuus: Die Heilige Gees wek deur die Woord geloof in ons harte sodat ons in Jesus kan glo. Wanneer ons glo, gee Hy ons die nuwe lewe – ons word weergebore. Hy beseël ons ook as eiendom van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *