ADVENT: BYBELVERSE OOR VREUGDE

Vreugde is ‘n vrug van die Gees en juis daarom kan kinders van God vreugde hê selfs in moeilike omstandighede. Hierdie Bybelverse oor vreugde sal jou herinner aan al die redes waarom jy vreugde kan hê.

Ons is besig met ‘n reeks vir Advent. Advent is ‘n tyd van voorbereiding om die eerste koms van Jesus te vier. Dis ook ‘n tyd waartydens ons met afwagting uitsien na Sy tweede koms.

In baie denominasies word daar tydens Advent elke Sondag ‘n kers aangesteek. Elke kers verteenwoordig iets anders. Daar is kerse vir hoop, vrede, vreugde en liefde. Die laaste kers wat aangesteek word, verteenwoordig Jesus.

In aansluiting daarby kyk ons in hierdie reeks na Bybelverse oor elkeen van die onderwerpe hierbo.

Ons het reeds gekyk na verse oor hoop en vrede. Vandag gaan ons kyk na Bybelverse oor vreugde.

Advent: Bybelverse oor vreugde

VREUGDE KOM VAN GOD.

Die eerste ding wat ons oor vreugde moet weet, is dat dit van God af kom. Sonder Hom kan mense dalk nog op ‘n manier gelukkig wees, maar daar is nooit ware vreugde nie. En, as mens mooi daaroor dink, dan is mense sonder God se geluk ook maar van korte duur.

Romeine 15:13: Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees.

Johannes 15:11: Dit het Ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees.

Psalm 94:19: Wanneer ontstellende gedagtes meer word in my binneste, dan beur u vertroosting my op.

VREUGDE IS ‘N VRUG VAN DIE GEES.

Omdat vreugde van God af kom, het elkeen van Sy kinders die vermoë om vol vreugde te wees. Hoekom? Want Hy het ons die Heilige Gees gegee en vreugde is ‘n vrug van die Gees.

Romeine 14:17: Die koninkryk van God is tog nie ‘n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

Galasiërs 5:22-23: Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.

VREUGDE IN GOD SE TEENWOORDIGHEID.

As kinders van God, kan ons vreugde vind in Sy teenwoordigheid.

Psalm 16:11: U wys my die pad van die lewe: oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand, vir altyd.

1 Kronieke 16:27: Luister en glans is voor Hom; krag en blydskap is in sy heiligdom.

Psalm 5:11: Maar laat almal wat by U skuil, bly wees; laat hulle vir altyd juig en sprei U beskerming oor hulle uit. Laat dié wat u Naam liefhet, oor U jubel.

Psalm 21:7: Ja, U oorlaai hom vir altyd met seëninge. U maak hom baie bly met u teenwoordigheid.

Handelinge 2:28: U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak – deur u teenwoordigheid sal U my met blydskap vervul.

VREUGDE IN GOD.

Oral in die Bybel word ons aangemoedig om vreugde in God te hê en ons in Hom te verheug.

Psalm 118:24: Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons juig en ons in Hom verheug.

1 Thessalonians 5:16-18: Wees altyd bly; bid sonder ophou; wees in alle omstandighede dankbaar; want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus.

Psalm 32:11: Verbly julle in die Here, en juig, regverdiges; ja, jubel dit uit, almal met opregte harte.

Filippense 4:4: Verbly julle altyd in die Here! Ek herhaal: Verbly julle!

Psalm 33:21: Want oor Hom is ons harte verheug, ja, op sy heilige Naam vertrou ons.

VREUGDE IN ALLE OMSTANDIGHEDE.

Geluk is iets wat aan goeie omstandighede gekoppel is. As dit goed gaan, dan is jy gelukkig. Maar vreugde is anders. Dis nie afhanklik van goeie omstandighede nie. Omdat dit ‘n vrug van die Gees is, kan ‘n mens in alle omstandighede vol vreugde wees.

Psalm 30:12-13: U het my rouklag in ‘n koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stilbly nie. Here, my God, ek sal U vir altyd prys!

Habakuk 3:17-19: Al sou vyebome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie, kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oor wees nie; nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag, Hy maak my voete soos wildsbokke, op my hoë plekke laat Hy my loop.

Psalm 126:5: Die draer van die saadsakm wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra.

REDES VIR VREUGDE.

Ons het nou gesien dat vreugde van God kom en ‘n vrug van die Gees is. Maar die Bybel gee ons ook sommer ‘n hele klomp redes waarom ons, as God se kinders, vol blydskap en vreugde kan wees. Ons kyk eers na ‘n paar redes uit die Ou Testament, en dan ‘n paar uit die Nuwe Testament.

OU TESTAMENT.

Nehemia 8:11: Esra het vir hulle gesê: “Gaan eet feestelike kos en drink soet drank. Deel ook uit aan hulle vir wie niks voorberei is nie, want hierdie dag is heilig vir ons Heer. Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug.” – Die vreugde van die Here is ons toevlug.

Psalm 19:9: Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly; die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. God se Woord is ‘n rede tot vreugde.

Jesaja 61:10: Ek verheug my grootliks in die Here; my hele wese juig oor my God. Want Hy het vir my klere van verlossing aangetrek, ‘n mantel van geregtigheid het Hy my omgehang, asof ek ‘n bruidegom is, soos ‘n priester met ‘n tulband, soos ‘n bruid met haar versierings. – Ons verlossing en geregtigheid in Christus is ‘n rede tot vreugde.

Jesaja 12:6: Roep uit en jubel, inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. – Deur die Heilige Gees is God altyd in en by elkeen van ons. Dis sommer ‘n groot rede tot vreugde!

1 Konings 8:66: Op die agtste dag daarna het hy die volk laat gaan; en hulle het die koning geseën. Hulle het na hulle woonplekke gegaan, verheug en met opgeruimde harte oor al die goeie dinge wat die Here gedoen het aan sy dienskneg Dawid, en aan sy volk Israel. – Net soos God goeie dinge gedoen het aan Dawid en Israel, doen Hy steeds goeie dinge aan ons. Dink ‘n bietjie na oor alles wat die Here vir jou gedoen het. Sien jy dat dit ‘n rede tot vreugde is?

NUWE TESTAMENT.

Lukas 1:47: …my gees jubel oor God my Verlosser… – Ons kan vol vreugde wees omdat Jesus, God Self, ons Verlosser is. Niks kan ons verlossing ongedaan maak of van ons af wegvat nie. In Jesus staan dit vir altyd vas. En daarom is dit ‘n rede tot vreugde.

1 Petrus 1:8-9: Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie; en al sien julle Hom nie nou nie, glo julle in Hom, en jubel julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. – Nog ‘n rede tot vreugde is omdat ons, reeds hier op aarde, deel het aan die doel van ons geloof.

Jakobus 1:2-3: Beskou dit as ‘n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. – Versoeking klink nie na iets om oor bly te wees nie. Maar ook dít is ‘n rede tot vreugde. Hoekom? Want daardeur word ons geloof getoets en volharding in ons gekweek.

1 Petrus 4:12-13: Geliefdes, moenie verbaas wees wanneer ‘n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie; wees eerder bly, namate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. – Op verskeie plekke in die Nuwe Testament lees ons dat God se kinders vir hulle geloof vervolg gaan word. Net soos met versoeking lyk dit nie na iets om oor bly te wees nie. Maar hierdie vers leer ons dat ook vervolging ‘n rede tot vreugde moet wees.

GOD VIND VREUGDE IN ONS.

Het jy geweet God is verheug oor jou? Kyk bietjie wat sê die volgende verse:

Sefanja 3:17: Die Here jou God is in jou midde, ‘n held wat verlos. Hy verheug Hom met blydskap oor jou, Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete.

Lukas 15:7: Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die nege-en-negentig regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie.

In hierdie tyd van Advent het ons as gelowiges meer rede tot vreugde as al die ander mense op aarde. Ons vier die geboorte van ons Verlosser. As gevolg van Hom is ons vergewe en kan ons vir God ken. Ons het die Heilige Gees in ons en ons het die vooruitsig om God eendag van aangesig tot aangesig te sien.

Ek hoop dat hierdie Bybelverse oor vreugde jou met nuwe oë na vreugde laat kyk. Lees dit sommer ‘n paar keer deur. Laat God toe om jou te help om elke dag met vreugde te leef en jouself in Hom te verheug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *