ADVENT: BYBELVERSE OOR VREDE

Advent is ‘n tyd waarin ons onsself herinner daaraan dat ons vrede met God het, omdat Jesus gekom het om vrede te bewerkstellig. Hierdie Bybelverse oor vrede sal jou daarmee help.

Ons is besig met ‘n reeks oor die verskillende temas van Advent. Hierdie temas sluit in hoop, vrede, liefde, vreugde en die geboorte van Jesus.

Ons het reeds gekyk na verse oor hoop. Vandag gaan ons kyk na Bybelverse oor vrede en waarom ons, as kinders van God, vrede kan hê.

Advent: Bybelverse oor vrede

VREDE MET GOD.

Die eerste rede waarom kinders van God vrede kan hê, is omdat ons vrede met God het.

In Jesus is ons sondes vergewe. God het ons Syne gemaak en daar is niks wat ons meer van Hom kan skei nie. Ons kan nou met vrymoedigheid na Hom toe gaan en tyd in Sy Teenwoordigheid spandeer. Ons kan Hom leer ken en ‘n diep, persoonlike verhouding met Hom hê.

Efesiërs 2:8-10: “Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En juis dit kom nie uit julle self nie; dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen, en daarvolgens te leef.”

Romeine 5:1-2: “Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God.”

Romeine 6:23: “Want die loon van die sonde is die dood; maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.”

Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

1 Petrus 3:18: “Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gely, Hy, die Regverdige, ter wille van onregverdiges, sodat Hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is Hy lewend gemaak.”

GOD SE VREDE IN ONS.

Die tweede rede waarom ons vrede het, is omdat God se vrede binne elke gelowige se weergebore gees is.

2 Korinthiërs 5:17-18: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het.”

2 Johannes 1:3: “Die genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal met ons wees – in waarheid en liefde.”

Johannes 16:33: “Dit het Ek vir julle gesê, sodat julle in My vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaarkry; maar hou moed, Ek het reeds die wêreld oorwin.”

Jesaja 32:17: “Die uitwerking van geregtigheid sal vrede wees, die uitkoms van geregtigheid kalmte en vertroue vir altyd.”

Jesaja 53:5: “Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing.”

Johannes 14:27: “Vrede laat Ek julle na – my vrede gee Ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie.”

Romeine 15:13: “Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees.”

Romeine 14:17: “Die koninkryk van God is tog nie ‘n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.”

2 Thessalonisense 3:16: “Mag die Here van vrede self, te alle tye en op elke manier, vir julle vrede gee. Die Here bly met julle almal.”

NOG VERSE OOR VREDE.

Hier is nog ‘n paar verse oor vrede, wat jy kan studeer om te sien wat God jou daaruit wil leer.

Filippense 4:7: “En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.”

Kolossense 3:15: “Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar.”

Psalm 119:165: “Groot vrede is daar vir hulle wat u wet liefhet; vir hulle is daar geen struikelblokke nie.”

Jesaja 26:3: “‘n Standvastige gesindheid sal U in volkome vrede bewaar, omdat daar op U vertrou word.”

Romeine 14:19: “Kom ons streef dan na die dinge wat die onderlinge vrede en mekaar se opbou bevorder.”

Jakobus 3:18: “En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak.”

Lukas 1:79: “…om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas.”

Psalm 4:9: “In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon.”

Psalm 85:11: “Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede omhels mekaar.”

Jesaja 9:5-6: “Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, Heerser oor alle magte, sal dit doen.”

Mag die God van vrede jou vandag, en elke dag, vul met Sy vrede!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *