ADVENT: BYBELVERSE OOR HOOP

In hierdie artikel vir Advent kyk ons na ‘n klompie Bybelverse oor hoop, om ons daaraan te herinner dat ons hoop het in Jesus.

Die weke voor Kersfees is op die kerkkalender die tyd van Advent. Die woord ‘advent’ beteken ‘koms’ in Latyn. Gelowiges gebruik die vier Sondae van Advent om hulle harte voor te berei om die eerste koms van Jesus te vier. Dis ook ‘n tyd waartydens ons met afwagting uitsien na Sy tweede koms.

In baie denominasies word daar elke Sondag tydens Advent ‘n kers aangesteek om ons aan sekere dinge te herinner.

Die kerse verteenwoordig die volgende – hoop, vrede, liefde, vreugde. Die vyfde kers verteenwoordig die geboorte van Jesus. Hierdie kers se lig herinner ons daaraan dat Hy gekom het as die Lig van die wêreld. Wanneer ons Hom volg, sal ons nie in duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê (Johannes 8:12).

Advent 2021 is vanaf die 28ste November tot die 24ste Desember. Hoewel ons nog nie in die tyd van Advent is nie, gaan ons vir die volgende paar weke kyk na verse wat pas by die verskillende temas van Advent.

Ons begin vandag met verse wat hoop gee. Dis vir my ‘n baie gepaste tema. Daar is soveel mense wat die afgelope twee jaar begin hoop verloor het. Maar ons as gelowiges het nie nodig om hoop te verloor nie. Ons is, om die waarheid te sê, die enigste mense wat werklik hoop kan hê. Hoekom? Want Jesus is ons hoop!

Advent: Bybelverse oor hoop

VERSE OOR HOOP OP GOD.

Omdat ons kinders van God is, kan ons al ons hoop op Hom plaas.

Hebreërs 11:1: “Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ‘n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.”

Romeine 15:13: “Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees.”

Romeine 5:1-2: “Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God.”

1 Timotheus 6:17: “Beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God, wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet.”

Psalm 43:5: “Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom, my God, weer dank vir die verlossing wat Hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring.”

Psalm 119:114: “My skuilplek en my skild is U; op u woord vestig ek my hoop.”

Psalm 33:18: “Kyk, die Here hou sy oog op dié wat vir Hom ontsag het, op dié wat hulle hoop vestig op sy troue liefde…”

Psalm 146:5: “Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gevestig is op die Here, sy God…”

HOOP VIR DIE TOEKOMS.

Nie een van ons weet wat die toekoms inhou nie. Maar kinders van God weet dat daar hoop is vir die toekoms. En ons hoop is nie net vir die toekoms op aarde nie, maar ook vir die ewigheid.

Spreuke 23:18: “Daar is beslis ‘n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.”

Romeine 15:4: “Alles wat vroeër opgeteken is, is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die Skrif ontvang.”

Kolossense 1:27: “God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is: Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid.”

Efesiërs 1:18: “…en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels…”

WAAROM ONS HOOP KAN Hê.

Ek het netnou gesê dat ons as kinders van God hoop het omdat Jesus ons hoop is. Ons het hoop omdat God vir ons ‘n wonderlike toekoms beplan – nou en in ewigheid. En ons het hoop omdat ons weet God is getrou. Daarom kan ons elkeen van Sy beloftes glo en Hom vertrou om dit na te kom.

Jeremia 29:11: “‘Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,’ is die uitspraak van die Here. ‘Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle ‘n toekoms en hoop te gee.'”

1 Petrus 1:3-4: “Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opnuut verwek het, sodat ons ‘n lewende hoop mag hê op ‘n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word…”

Hebreërs 6:18-19: “Die doel daarvan was dat, deur hierdie twee onveranderlike dinge, waarvolgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg, ons wat vrygekom het, ‘n kragtige bemoediging sou hê om stewig vas te hou aan die hoop wat voorlê. Ons het hierdie hoop as ‘n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan.”

Hebreërs 10:23: “Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.”

NOG BYBELVERSE OOR HOOP.

As die verse hierbo jou nog nie oortuig het dat jy hoop het omdat jy aan God behoort nie, dan deel ek graag nog ‘n paar met jou.

Romeine 12:12: “Verbly julle in die hoop; wees standvastig wanneer julle swaarkry; volhard in die gebed.”

Romeine 8:24-25: “Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie; want wie hoop nog op wat ‘n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.”

Titus 3:7: “So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop.”

Romeine 8:28: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is…”

Mattheus 11:28-30: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig.”

Ek vertrou dat die Bybelverse oor hoop jou gehelp het om te sien dat God se kinders ware hoop het. Hy is by ons en in ons, en het belowe om ons nooit te verlaat nie. Ons kan op Hom hoop en Hom vertrou, want Hy wat belowe het, is getrou. Hy sal elke belofte wat Hy gemaak het, getrou nakom.

In Hom het ons altyd hoop!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *