GOD IS GETROU – 10 VERSE OM JOU TE HERINNER

God se Woord is vol beloftes. Daar is beloftes wat Hy net aan sekere mense gemaak het. Dink byvoorbeeld aan die Israeliete. God het belowe om hulle uit Egipte te lei en vir hulle ‘n eie land te gee. En dis wat Hy gedoen het. Dan is daar ook ander beloftes wat vir alle mense is. Dink aan God se belofte om ‘n Verlosser te stuur en dat almal wat in Hom glo, gered sal word. Vandag gaan ons kyk na 10 verse wat vir ons sê God is getrou en kom Sy beloftes na.

God is getrou - 10 Verse om jou te herinner

GOD JOK NOOIT VIR JOU NIE.

Numeri 23:19: “God is nie ‘n man, dat Hy sou lieg nie, en nie ‘n mensekind, dat Hy van plan sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, sou Hy praat en dit nie gestand doen nie?”

God sal nooit vir jou jok nie. Om die waarheid te sê, Hy kan nie jok nie. Elke woord wat uit Sy mond kom is waar.

Maar dieselfde kan nie van die duiwel gesê word nie. In Johannes 8:44 sê Jesus oor die duiwel: “…hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy ‘n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar en die vader daarvan is.”

Sien jy dit? Die duiwel, jou vyand, is ‘n leuenaar en die vader van leuens.

Maar God, jou Vader, praat altyd die waarheid. Daarom kan jy elke woord wat Hy vir jou sê glo en Hom vertrou.

GOD IS BETROUBAAR.

Deuteronomium 7:9: “Jy moet weet dat die Here jou God inderdaad God is, die betroubare God wat die verbond en troue liefde in stand hou vir duisende geslagte lank, vir hulle wat Hom liefhet en sy gebooie nakom…”

In Genesis lees ons dat God ‘n verbond met Abraham sluit. Hy belowe hom dat hy ‘n nageslag gaan hê wat hy nie sal kan tel nie. Toe dié belofte gemaak is, was Abraham en Sara kinderloos en te oud om kinders te hê. Maar niks is vir God onmoontlik nie. Op die regte tyd kom God Sy belofte na, en Abraham en Sara word die trotse ouers van Isak.

God het ook ‘n verbond gesluit met die Israeliete en beloof om die Beloofde Land aan hulle te gee. In Joshua lees ons hoe God hierdie belofte nakom. En dan sien ons in Joshua 21:45 die volgende: “Nie ‘n woord van al die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie; alles is vervul.”

Net soos die Here aan hulle beloftes gemaak het, en dit nagekom het, so het Hy aan ons ook beloftes gemaak. Hy het belowe om ‘n Verlosser te stuur en dit gedoen. Hy het belowe as ons in Hom glo sal ons gered word en dit gedoen.

In Esegiël 36:26 belowe God: “Ek sal vir julle ‘n nuwe hart gee, ‘n nuwe gees sal Ek in julle binneste gee…” Die dag toe jy weergebore is, het God daardie belofte teenoor jou nagekom.

God het ook belowe om vir ons sal sorg en in ons behoeftes te voorsien (Mattheus 6:33). Dink so ‘n bietjie oor jou lewe en jy sal sien hoe getrou Hy daardie belofte nakom. (Hierdie is maar net ‘n paar van die beloftes wat God getrou nagekom het.)

GOD IS ALTYD REG.

Psalm 18:31: “Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.”

Hierdie is ‘n wonderlike en bemoedigende vers. Dit sê alles wat God doen is reg en volmaak. Hy maak nooit ‘n fout nie. Hy gaan nie vir jou ‘n klip gee as jy brood vra nie. Wat ons uit Sy hand ontvang, is altyd goed.

Dan sê die vers verder dat alles wat God sê, reg, suiwer en betroubaar is. Soos hulle in Engels sê, “we can stake our lives on it.” En jy kan dit letterlik doen!

Wanneer jy ‘n probleem het, soek ‘n belofte van God wat daardie probleem dek. Soms moet óns iets doen voordat die belofte vervul gaan word. Dink weer aan Mattheus 6:33, waar Jesus sê ons verantwoordelikheid is om God se Koninkryk en Sy geregtigheid te soek. As ons dít doen, sal God alles wat ons nodig het om van te leef vir ons gee.

Wanneer jy só ‘n belofte raakloop, doen wat God vir jou sê. Vertrou Hom dan dat Hy sal doen wat Hy gesê het.

GOD SE TROUE LIEFDE.

Psalm 89:34-35: “Maar my troue liefde sal Ek nie aan hom onttrek nie, en Ek sal nie my trou verloën nie. Ek sal my verbond nie skend nie en wat oor my lippe gegaan het, nie verander nie.”

Ons het reeds gesien God kom altyd Sy beloftes na. Hy hou ook altyd Sy verbond in stand.

Net so hou Hy ook Sy troue liefde in stand.

Hy sal nooit Sy liefde van jou wegneem nie. Selfs al wil jy niks met Hom te doen hê nie, het Hy jou steeds lief. Hy het dit bewys toe Jesus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

En, omdat Sy liefde trou is, is daar niks wat ons daarvan kan skei nie. Dit maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, God se troue liefde is altyd daar.

GOD WIL HOM OOR JOU ONTFERM.

Jesaja 30:18: “Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou.”

Nog ‘n keer sien ons in hierdie vers dat alles wat God doen, reg is.

Hy is genadig en barmhartig. Hy wil ons red, ons help, ons bystaan en beskerm. Wat ons ookal nodig het, wil Hy aan ons voorsien en vir ons sorg.

So vertrou op Hom en jy sal sien hoe jou lewe verander.

WAT GOD Sê, SAL GEBEUR.

Jesaja 46:10-11: “Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lank gelede af dit wat nog nie gebeur het nie; Ek wat sê, ‘My raadsbesluit sal standhou; alles wat Ek wil, sal Ek uitvoer,’ Ek wat uit die ooste ‘n roofvoël roep, van ‘n ver land af iemand roep vir my raadsbesluit. Ja, Ek het dit aangekondig; Ek sal dit beslis laat gebeur. Ek het dit gereedgemaak; Ek sal dit beslis uitvoer.”

God sien die groter prentjie. Hy weet wat die beste vir ons is en daarvolgens neem Hy besluite. Wat Hy ookal besluit het, voer Hy uit.

Dink weer aan Jesus en hoe God regdeur die Bybel keer op keer beloftes oor Hom gemaak het. Dink aan die profesieë oor Hom en hoe alles in plek geval het en uitgevoer is. Net soos God gesê het dit gaan gebeur, het dit gebeur. Nog dinge moet gebeur, maar ons kan verseker weet dit sal.

God doen dieselfde vir ons. Hy het ‘n plan vir elke lewe. As dit van Hom alleen afhang, sal daardie plan uitgevoer word, kom wat wil. Maar dit hang nie net van Hom af nie. Ons het ook ‘n sê in die saak. Ons kan kies om saam met Hom te werk of ons kan kies om dit nie te doen nie.

As ons saam met Hom werk, gaan Sy plan vir ons lewens uitgevoer word.

DIE BELOFTE VAN DIE HEILIGE GEES.

Lukas 24:49: “En kyk, Ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word.”

Ons het vroeër gesels oor van die beloftes wat God gemaak het – die Beloofte Land, ‘n Verlosser, ensovoorts – wat Hy nagekom het.

Nog een van hierdie beloftes was oor die Heilige Gees.

In die Ou Testament lees ons daarvan in Esegiël 36:27: “My Gees sal Ek in julle binneste gee.” In die Nuwe Testament herhaal Jesus die belofte (Johannes 14:16-17).

En weernees sien ons God is getrou. In Handelinge 2 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees.

As jy ‘n kind van God is, dan woon die Heilige Gees in jou. Jy is Sy tempel. Hy is altyd by jou en sal jou nooit verlaat nie. Deur Hom en Sy krag in jou lewe is jy tot alles in staat wat God wil hê jy moet doen.

GOD SE BELOFTES ALTYD ‘JA’.

2 Korinthiërs 1:18-20: “Maar God is getrou – ons woorde aan julle is nie tegelyk ‘ja’ en ‘nee’ nie; want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ‘ja’ én ‘nee’ nie – inteendeel, in Hom het dit ‘ja’ geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ‘ja’; daarom sê ons deur Hom ‘amen’ aan God, tot sy eer.”

Ons het nou al keer op keer gesien dat God getrou is en die beloftes wat Hy maak, nakom.

In hierdie vers leer ons dat God nie soms vir ons ‘ja’ en soms ‘nee’ sê wat Sy beloftes aan betref nie. Wat Hy belowe het, sal Hy doen. In Jesus is al Sy beloftes ‘ja’ en daarom kan ons in Hom ‘amen’ sê. Dit beteken ons stem met Hom saam en sê, ‘laat dit so wees’.

En die beste van alles is, wanneer God Sy beloftes nakom, kry Hy die eer. Hoekom? Want Sy beloftes is só groot dat daar nie ‘n ander manier is waarop dit vervul kan word behalwe deur Hom nie.

HOU VAS AAN JOU BELYDENIS VAN HOOP.

Hebreërs 10:23: “Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.”

Nog ‘n keer sien ons God is getrou. Weer lees ons dat Hy altyd Sy beloftes nakom. Daarom kan ons vashou aan die belydenis van wat ons hoop.

Die definisie van hoop is ‘n volle vertroue in wat God belowe het op grond van Sy getrouheid.

Die definisie van die woord belydenis is om plegtig te verklaar wat jy glo. Met ander woorde, as jy glo wat God belowe het, dan bely jy dat jy dit glo. Jy sê in effek dieselfde as wat Hy sê.

Omdat God getrou is, kan ons styf vashou aan dit wat ons sê ons glo omtrent Sy beloftes. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie, want ons weet verseker dat Hy elkeen sal nakom.

GOD STEL NIE SY BELOFTES UIT NIE.

2 Petrus 3:8-9: “Laat hierdie een saak egter nie by julle verbygaan nie, geliefdes: By die Here is een dag soos duisend jaar, en duisend jaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.”

As jy hierdie vers in konteks lees, sal jy sien dit gaan oor Jesus se wederkoms. Sommige mense dink God het vergeet dat Hy belowe het Jesus gaan weer kom. Ander dink Hy was nooit ernstig daaroor nie. Maar dis nie waar nie. Jesus gaan weer kom.

Maar, soos die vers sê, God is geduldig met die mensdom. Sy wil is dat alle mense in Jesus glo en gered word. Daarom is Hy geduldig met ons en gee Hy keer op keer weer aan mense die geleentheid om te glo.

Maar daar gaan ‘n einde aan kom.

Op ‘n dag gaan die tyd verby wees en dan gaan Jesus terugkom. Ons moet dus nou, terwyl daar nog tyd is, vir mense van Jesus vertel. Die Woord sê geloof word in mense se harte gewek wanneer hulle van Jesus hoor (Romeine 10:17).

Ons moenie uitstel nie. Praat oor Jesus. Vertel ander van Hom. Vertrou die Heilige Gees om in hulle harte te werk en hulle van die waarheid te oortuig.

God sal Sy belofte nakom en Jesus sal weer terugkom. Daar is geen twyfel daaroor nie. Glo terwyl jy nog die kans het.

SLOTSOM.

Toe ek die woord hierbo tik, het ek gedink aan die tweedelaaste vers in Prediker. Daar staan: “Die slotsom is, nadat alles gehoor is: betoon ontsag vir God en kom Sy gebooie na…” (12:13).

Ek wil hierdie artikel ook só afsluit.

Die slotsom is, nadat alles gehoor is: God is getrou. Hy kom altyd Sy beloftes na. Daarom kan ons vashou aan dit wat ons glo, want ons weet Hy is betroubaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *