GOD VOORSIEN – 24 VERSE UIT DIE BYBEL

God voorsien. Dit maak nie saak wat ons nodig het nie, Hy is altyd daar en bereid om te gee wat ons nodig het. Ons sien dit sommer in die heel eerste boek van die Bybel.

Na Adam en Eva sonde gedoen het, is dit God wat vir hulle klere voorsien.

Genesis 3:21: Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek.

En toe Abraham vir Isak moes gaan offer, keer God hom en voorsien Self die ram wat geoffer word.

Genesis 22:13-14: Toe Abraham opkyk, sien hy: Daar is ‘n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in ‘n bos! Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as ‘n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, Die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word: “Op die berg van die Here sal voorsien word.”

God voorsien - 24 verse uit die Bybel

GOD VOORSIEN VIR SY VOLK.

Ons sien ook hoe God voorsien toe Sy volk in die woestyn rondtrek en begin verlang na die vleispotte van Egipte.

Hy voorsien manna en kwartels. Hy voorsien ook water uit ‘n rots om hulle dors te les.

Nehemia 9:15: Brood uit die hemel het U aan hulle gegee vir hulle honger; water uit ‘n rots het U vir hulle laat ontspring vir hulle dors. U het vir hulle gesê om in te gaan, die land in besit te neem, die land waaroor U u hand opgehef het om dit aan hulle te gee.

Psalm 78:24-25: Hy het die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak. Hy het manna om te eet op hulle laat reën, koring van die hemel het Hy
aan hulle gegee, die brood van engele – mense het dit geëet. Padkos het Hy vir hulle gestuur – tot versadiging toe.

Psalm 78:26-27: Hy het die oostewind in die hemel laat losbars; en deur sy krag die suidewind laat waai. Hy het vleis soos stof op hulle laat neerreën, vlieënde voëls soos die sand van die oseane.

OP DROë GROND.

God voorsien ook twee keer deur vir Sy volk ‘n pad te maak deur ‘n see of ‘n rivier.

Dit gebeur die eerste keer toe die volk uit Egipte trek. Die Egiptenare sit hulle agterna. Nou is hulle vasgekeer tussen hulle en die Rooisee. Maar God maak ‘n pad.

Eksodus 14:21-22: Moses het sy hand oor die see uitgestrek, en die Here het met ‘n sterk oostewind, wat die hele nag lank gewaai het, die see laat terugtrek. Hy het die see droë grond gemaak; die water is oopgekloof. Die Israeliete het op droë grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die water vir hulle ‘n muur aan hulle linker- en regterkant was.

En dit gebeur ‘n tweede keer toe hulle die Jordaanrivier oorsteek om die Beloofde Land binne te gaan.

Joshua 3:15-16: Die Jordaan loop die hele oestyd kant en wal, maar net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die voete van die priesters wat die ark dra, in die water ingaan, het die water wat van die bokant af kom, gaan staan. Dit het ‘n wal gevorm en opgedam – baie ver terug, vanaf Adam, die dorp langs Saretan. Die water wat na die See van die Araba, die Soutsee, vloei, is volledig afgesny. Die volk het toe deurgetrek, reg teenoor Jerigo.

GOD VOORSIEN – VERSE IN DIE OU TESTAMENT.

Keer op keer lees ons in die Ou Testament dat God voorsien.

Psalm 23:1: Die Here is my herder; ek ly nie gebrek nie.

Psalm 34:10-11: Julle moet ontsag hê vir die Here, julle wat aan Hom toegewy is; want wie vir Hom ontsag het, ly geen gebrek nie. Jong leeus kry swaar en ly honger,
maar wie die Here soek, ly geen gebrek aan alles wat goed is nie.

Psalm 37:25: Toe ek jonk was en selfs noudat ek oud geword het, het ek nie gesien dat ‘n regverdige versaak word, of dat sy nageslag kos soek nie.

Maleagi 3:10: “Bring die volle tiende na die voorraadkamer sodat daar voedsel in my huis kan wees. Toets My hierin,” sê die Here, Heerser oor alle magte, “of Ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie.”

GOD VOORSIEN ‘N VERLOSSER.

In die Nuwe Testament sien ons hoe God voorsien wat ons die heel nodigste het – ‘n Verlosser.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader,
Vredevors.

Lukas 1:30-33: Die engel het vir haar gesê: “Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan ‘n seun geboorte skenk. Jy moet Hom Jesus noem. Hy sal magtig wees, en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan Hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie.”

Mattheus 1:21: Sy sal geboorte gee aan ‘n seun, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos.

Lukas 2:11: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as Verlosser gebore, Christus die Here.

Johannes 1:29: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

EN SAAM MET HOM ALLE ANDER DINGE.

God voorsien nie net vir ons ‘n Verlosser nie. Nee, saam met Hom gee Hy ook vir ons ‘n hele klomp ander dinge. Hier is maar ‘n paar van dié dinge.

Mattheus 6:31-32: Moet julle daarom nie bekommer en vra, ‘Wat sal ons eet?’ of ‘Wat sal ons drink?’ of ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het.

Mattheus 6:33: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Mattheus 7:11: As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle wat Hom vra!

Lukas 12:24: Let op die kraaie: Hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het nie ‘n stoorkamer of ‘n skuur nie. Tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!

Romeine 8:32: Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het – hoe sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie?

2 Korinthiërs 9:8: En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees, en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk.

Filippense 4:19: En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus.

2 Petrus 1:3: Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir ‘n godvresende lewe, deur die kennis van Hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het.

MOENIE BEKOMMERD WEES NIE.

Jy hoef jou dus nooit te bekommer nie.

God het belowe om ons nooit te verlaat of in die steek te laat nie (Hebreërs 13:5).

Hy het belowe dat Hy altyd vir ons sal sorg en in ons behoeftes sal voorsien (1 Petrus 5:6-7 en Mattheus 6:33).

Hy het bewys ons kan Hom vertrou om te voorsien wat ons nodig het toe Hy Jesus gegee het om in ons plek te sterf en ons te verlos.

En Hy sal aanhou om te voorsien wat jy ookal nodig het. Jy hoef Hom maar net te vra en Hom dan te vertrou!

3 thoughts on “GOD VOORSIEN – 24 VERSE UIT DIE BYBEL

 1. J DE Wet

  In n oogwink het ek my werk verloor en sit in n finansieele verknorsing. Ek glo en vertrou dat God weer n deur gaan oop maak ons finansieel weer op voete bring. Hy sorg vir elke dag en seen ons met soveel gawes. Here in Jesus Naam vra ek in smeekende gebed om my te help met n werk en waar ek finansieel sterker Sal wees as vroeer. Ons het wel nou verloor maar ek glo U gaan seen met 10 keer beter as wat ons gehad het. Dankie vir U wonder baarlike liefde en seeninge oor my kinders en ons huis. Amen

 2. Ami

  Goeie more Risa
  Baie dankie vir die gedagtes oor voorsiening. Dit is geloofsversterkend. Ons dien so n groot God. Hy weet nog voordat ons
  vra. Ook aan jou se ek baie dankie dat jy deel met ander oor wysheid en insig.
  Geseende naweek

  • Risa Cronje

   BAie dankie, en dit is sommer ‘n groot plesier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *