DIE KARAKTER VAN GOD

Ons lees van die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22-23. Daar staan: “Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.”

Hierdie is ‘n meer as ‘n lys van vrug wat ons as kinders van God, met die hulp van die Heilige Gees, in ons lewens moet hê.

Dis eintlik ‘n lys van die karaktereienskappe van God is. Dit is wie Hy is en wie Hy altyd sal wees.

So, kom ons kyk ‘n bietjie na die vrug van die Gees en wat die Bybel sê oor die karakter van God.

Karaktereienskappe van God

LIEFDE.

1 Johannes 4:8 en 16: Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde… Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde.

Johannes 3:16: Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Psalm 86:15: Maar U, my Heer, U is ‘n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid.

1 Johannes 4:10: Hierin bestaan die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het, en sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes.

Sefanja 3:17: Die Here jou God is in jou midde, ‘n held wat verlos. Hy verheug Hom met blydskap oor jou, Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete.

Romeine 8:37-39: Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nóg dood, nóg lewe, nóg engele, nóg magte, nóg teenswoordige, nóg toekomstige gebeure, nóg kragte, nóg hoogte, nóg diepte, nóg enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here.

Efesiërs 2:4-5: Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak – uit genade is julle verlos!

Johannes 13:34: Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.

BLYDSKAP.

Johannes 15:11: Dit het Ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees.

Psalm 16:11: U wys my die pad van die lewe: oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand, vir altyd.

Sefanja 3:17: Die Here jou God is in jou midde, ‘n held wat verlos. Hy verheug Hom met blydskap oor jou, Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete.

Jeremia 32:41: Ek sal My daarin verheug om aan hulle goed te doen. Ek sal hulle in getrouheid, met my hele hart en siel, in hierdie land plant.

Jesaja 65:19: Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. In haar sal die klank van gehuil nie weer gehoor word nie, ook nie die klank van ‘n geroep om hulp nie.

1 Kronieke 16:27: Luister en glans is voor Hom; krag en blydskap is in sy heiligdom.

Hebreërs 12:2: …die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het.

VREDE.

Johannes 14:27: Vrede laat Ek julle na – my vrede gee Ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie.

Filippense 4:6-7: Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader,
Vredevors.

Romeine 14:17: Die koninkryk van God is tog nie ‘n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

1 Korinthiërs 14:33: Want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede. So hoort dit in al die gemeentes van die heiliges.

Efesiërs 2:14: Hy [Christus] is immers ons vrede – Hy wat albei één gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het.

GEDULD.

Psalm 103:8: Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde…

Joël 2:13: Skeur julle harte, en nie julle klere nie, draai om na die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde, Hy het berou oor die onheil wat Hy bring.

1 Petrus 3:20: Daardie geeste was destyds ongehoorsaam, toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is net ‘n paar mense, altesaam agt, deur die vloedwaters heen gered.

Psalm 78:38: Maar Hy is barmhartig; Hy bedek hulle sondeskuld; Hy delg hulle nie uit nie. Hy hou dikwels sy toorn terug en laat nie sy woede ten volle ontwaak nie.

Jesaja 48:9: Ter wille van my Naam hou Ek my toorn terug, ter wille van die lof wat My toekom, bedwing Ek Myself – tot jou voordeel, en om jou nie uit te roei nie.

Romeine 2:4: Of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie?

2 Petrus 3:9: Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

Nahum 1:3a: Die Here is geduldig, maar geweldig sterk.Die Here laat beslis niks ongestraf nie.

VRIENDELIKHEID.

Wanneer ons die woord vriendelikheid hoor, dink ‘n mens gewoonlik aan iemand wat glimlag en gaaf is met andere. Maar dis nie regtig wat vriendelikheid beteken wanneer dit kom by die karakter van God nie. In dié geval beteken dit Hy is welwillend, wat beteken dat Hy ons goedgesind is. Dis ook wat vriendelikheid as deel van die vrug van die Gees beteken.

Lukas 6:35-36: Nee, julle moet julle vyande liefhê, doen goeie dade, en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle ‘n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is.

Nehemia 9:17: Hulle het geweier om te luister; hulle het nie u wonderdade onthou wat U aan hulle gedoen het nie. Hulle het hulle nekke styf gemaak en was vasbeslote om terug te keer na hulle slawerny in Egipte. Maar U is ‘n God wat vergewe, U is genadig en barmhartig, geduldig, vol troue liefde; U het hulle nie verlaat nie.

Psalm 31:20: Hoe groot is u goedheid wat U bewaar vir dié wat vir U ontsag het, wat U voorberei vir dié wat by U skuil, terwyl die mense toekyk.

1 Kronieke 16:34: Prys die Here, want Hy is goed; ja, vir ewig duur sy troue liefde.

GOEDHEID.

Psalm 27:13: As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie!

Nahum 1:7: Die Here is goed, ‘n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by Hom skuil…

Psalm 31:20: Hoe groot is u goedheid wat U bewaar vir dié wat vir U ontsag het, wat U voorberei vir dié wat by U skuil, terwyl die mense toekyk.

Efesiërs 2:6-7: Ja, Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, sodat Hy in tye wat kom, bewys kan lewer van die allesoortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus.

Psalm 34:9: Beproef dit en ervaar: Die Here is goed, gelukkig is die mens wat by Hom skuil.

Titus 3:4-6: Maar toe die goedheid en menseliefde van God, ons Verlosser, verskyn, het Hy ons verlos – nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie,
maar op grond van sy ontferming – by wyse van die afwassing deur die weergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat Hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus, ons Verlosser.

Psalm 107:1: Dank die Here, want Hy is goed; ja, vir ewig duur sy troue liefde…

As jy meer wil weet oor die gelykenisse van Jesus, dan is die Gelykenisse van Jesus Bybelstudie net waarna jy op soek is. Dis ‘n selfstudie, waar jy nie net meer gaan leer oor Jesus se gelykenisse nie, maar ook oor die lesse wat Jesus deur die gelykenisse vir ons wil leer. Die stappe wat jy volg gaan jou ook help om te leer hoe om self Bybelstudie te doen.

GETROUHEID.

1 Korinthiërs 10:13: Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe ‘n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.

1 Johannes 1:9: As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.

2 Thessalonisense 3:3: Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en van die Bose bewaar.

2 Timotheus 2:13: …as ons ontrou is, Hy bly getrou, want Hy kan Homself nie verloën nie.

Hebreërs 10:23: Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.

1 Thessalonisense 5:23-24: En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak; en mag julle volledig na gees, siel en liggaam, vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. 24Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen.

SAGMOEDIGHEID.

Volgens die HAT beteken die woord sagmoedigheid om nie streng, bars of kwaai te wees nie. Dit is ook deel van die karakter van God.

Mattheus 11:28-30: Kom na My toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig.

Mattheus 21:5: Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe: Hy is sagmoedig en Hy sit op ‘n donkie, en op ‘n jong donkie, die vul van ‘n pakdier.

SELFBEHEERSING.

Selfbeheersing is, volgens die HAT, om ‘n mens se drifte en hartstogte te bedwing. Maar wanneer ons oor die karakter van God praat, dan beteken dit dat Hy Sy mag en gesag onder beheer hou.

Psalm 95:8-11: Moenie julle harte verhard soos by Meriba, soos die dag by Massa in die woestyn, waar julle voorouers My versoek het, My beproef het, selfs nadat hulle my dade gesien het nie. Veertig jaar lank het Ek ‘n weersin gehad in daardie groep mense, en Ek het gesê, ”n Volk met harte wat dwaal, is hulle, en hulle ken nie my paaie nie – hulle oor wie Ek in my toorn gesweer het: “Hulle sal my rusplek nie binnegaan nie!”‘

Genesis 18:25: U sal tog nooit so iets doen nie – om regverdiges saam met goddeloses te laat sterf, asof regverdiges soos goddeloses is! U sal tog nooit! Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie?

Romeine 8:32: Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het – hoe sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie?

Mattheus 26:53: Of dink jy nie Ek kan maar net my Vader aanroep, en Hy sal dadelik meer as twaalf legioene engele tot My beskikking stel nie?

GOD EN DIE VRUG VAN DIE GEES.

Iemand skryf die vrug van die Gees is die karakter van God wat in Jesus Christus geopenbaar is en wat deur die kinders van God uitgeleef word.

Vandag wil ek jou aanmoedig om saam met die Heilige Gees te werk sodat jy die vrug van die Gees, die karakter van God, in hierdie wêreld kan gaan uitleef!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *