JESUS SE VERHOOR

Ons lees van Jesus se verhoor in al vier die Evangelies. Maar, net soos met baie ander gebeure in die Evangelies, word dit deur elke skrywer anders beskryf.

Johannes is byvoorbeeld die enigste een wat skryf oor die verhoor voor Annas. En net Lukas skryf oor die verhoor voor Herodes. Wat ‘n mens egter baie goed in al vier Evangelies sien, is dat Jesus skuldig bevind word deur die Jode, die godsdienstige owerheid, sowel as die Romeine, die politieke owerheid.

Aangesien dit baie naby aan Paastyd is, gaan ons vandag gesels oor ‘n paar interessanthede omtrent Jesus se verhoor die nag voor Hy gekruisig is.

Jesus se verhoor

JESUS VOOR DIE JOODSE OWERHEDE.

Ons gaan eerstens kyk na Jesus se verhoor voor die godsdiensige leiers.

JESUS VOOR ANNAS.

Annas was voorheen hoëpriester, maar is deur die Romeinse regering uit sy amp onthef.

Die Jode het egter geglo dat die amp van hoëpriester ‘n amp was wat ‘n persoon lewenslank beklee het. Dis moontlik dat die geestelike leiers Jesus na Annas toe gevat het omdat hy nog mag gehad het, selfs al was hy nie meer hoëpriester nie.

Ons lees in Johannes 18:13-24 van Jesus se verhoor voor hom.

JESUS VOOR KAJAFAS.

Kajafas was op daardie stadium die hoëpriester. Volgens die wet moes Jesus in die dag voor Kajafas verskyn. Maar dit sou die Joodse leiers se planne in die wiele ry. Hulle wou Hom doodmaak voor die sabbat en het dus minder as 24 uur gehad om die plan deur te voer. Daarom bring hulle Jesus in die nag na Kajafas.

Die godsdienstige leiers wou getuienis teen Jesus kry, wat hulle later in die verhoor voor die Joodse Raad, teen Hom kon gebruik.

Ons lees van Jesus se verhoor voor Kajafas in Mattheus 26:57-68; Markus 14:53-65; Lukas 22:54, 63-65 en Johannes 18:24.

JESUS VOOR DIE JOODSE RAAD.

Laastens verskyn Jesus voor die Joodse Raad.

Sewentig lede van die Joodse Raad kom net voor dagbreek bymekaar. Hulle doel was nie om vir Jesus ‘n regverdige verhoor te gee nie. Nee, hulle wou die voorlopige verhore van die vorige nag, bekragtig.

Daardeur het hulle die Joodse leiers se vooroordele ten opsigte van Jesus, bevestig.

Ons lees van hierdie verhoor in Mattheus 27:1; Markus 15:1 en Lukas 22:66-71.

Leer meer oor die gelykenisse wat Jesus vertel het deur die Gelykenisse Van Jesus Bybelstudie te gebruik. Die stappe wat jy in die studie volg, gaan jou ook leer hoe om self Bybelstudie te doen.

JESUS VOOR DIE ROMEINSE OWERHEDE.

Die geestelike leiers het Jesus skuldig bevind en tot die dood veroordeel. Maar hulle kon nie die doodstraf voltrek nie, want net die Romeinse owerhede kon iemand die doodstraf oplê. Dit het beteken dat die Romeine oortuig moes word om Jesus ter dood te veroordeel.

Die godsdienstige leiers het Jesus skuldig bevind op grond van godsdienstige aanklagte. Maar die Romeinse owerhede sou hulle nie daaraan steur nie. Die godsdienstige leiers moes dus ‘n politieke rede soek waarom Jesus ter dood veroordeel moes word.

JESUS VOOR PILATUS.

Pilatus was die Romeinse prokurator vanaf 26-36nC. Hy was dus die hoogste Romeinse gesagvoerder en daarom neem die godsdienstige leiers Jesus na hom toe.

Daar beskuldig hulle Jesus van verraad. Hulle beskuldig Hom ook van opstanding teen die regering. Die hoop was dat Pilatus Jesus onmiddellik tot die dood sou veroordeel.

Maar hy sien dwarsdeur die godsdienstige leiers. Hy weet dat Jesus onskuldig is en sê dit ook drie keer.

Ons lees van Jesus se verhoor voor Pilatus in Mattheus 27:2,11-14; Markus 15:1-5; Lukas 23:1-6 en Johannes 18:28-38.

JESUS VOOR HERODES.

Om sy eie gewete te sus en om ‘n bietjie hoflik te wees, stuur Pilatus vir Jesus na Herodes. Hy was die heerser van Galilea, waar Jesus vandaan gekom het.

Herodes was in Jerusalem vir Paasfees. Ons lees dat hy ‘n wonderteken wou sien, maar Jesus wou nie een doen nie. Toe hy agterkom Jesus gaan nie aan sy versoek voldoen nie, wou hy niks verder met Hom te doen hê nie.

Hy stuur Jesus dan ook weer terug na Pilatus.

Ons lees van hierdie deel van Jesus se verhoor in Lukas 23:6-12.

JESUS WEER VOOR PILATUS.

Pilatus het nie ‘n goeie verhouding met die Jode gehad nie. Hy het ook nie van die Joodse godsdienstige leiers gehou nie. Omdat hy geweet het Jesus was onskuldig, wou hy Hom nie skuldig bevind nie.

Maar hy het ook geweet as hy dit nié doen nie, kon daar ‘n opstand in sy gebied wees. En dit kon veroorsaak dat hy sy posisie verloor. Hy laat Jesus gesel – wat onwettig was – en gee op die ou end toe aan die godsdienstige leiers se eise. Hy gee Jesus oor aan hulle om gekruisig te word.

In Pilatus se verhaal sien ons dat sy eie posisie vir hom belangriker was as om regverdig te oordeel.

Ons lees van Jesus se laaste verhoor voor Pilatus in Mattheus 27:15-26; Markus 15:6-15; Lukas 23:13-25 en Johannes 18:38-19:16.

JESUS SE VERHOOR ‘N KLUG.

Al die verskillende dinge wat ons lees oor Jesus se verhoor, wys ons dat dit eintlik ‘n klug was. Hier is ‘n paar redes:

Die leiers van die volk het reeds voor die verhoor besluit dat Jesus doodgemaak moes word (Johannes 11:50; Markus 14:1). Hulle het dus die beginsel dat iemand onskuldig is tot sy skuld bewys is, heeltemal geïgnoreer.

Die getuies wat teen Jesus getuig het, was opgesteek en het valslik teen Hom getuig (Mattheus 26:59).

Jesus het geweet al getuig Hy ook wat, dat hulle Hom in elk geval nie sou glo nie (Lukas 22:67-71).

Jesus se verhoor is in die nag gehou, wat volgens die Joodse gebruik heeltemal onwettig was (Lukas 22:53-55).

Die verhoor is in die paleis van die hoëpriester gehou. Dit was ook onwettig, want ernstige aanklagte kon net in die Sanhedrin se vergadersaal verhoor word (Lukas 22:54).

Ons sien dat dit nie regtig vir die geestelike leiers belangrik was om Jesus regverdig te verhoor nie. Hulle wou Hom doodmaak en dis al waarin hulle belang gestel het. Dit het veroorsaak dat hulle die regstelsel, wat hulle veronderstel was om te handhaaf, verdraai het. Hulle het met Jesus se verhoor keer op keer hulle eie wette oortree.

ALMAL IS SKULDIG.

Sommige mense is van mening dat die Joodse leiers die skuld moet kry vir Jesus se kruisiging. Dit was na alles van die begin af hulle plan om Hom dood te maak.

Ander dink weer die Romeine moet die skuld kry, want hulle het Jesus aan die kruis vasgespyker.

Maar in dit wat ons hierbo geleer het, sien ‘n mens dat beide partye skuld dra. Al die partye het geweet Jesus is onskuldig. Maar hulle vind Hom tog skuldig en Hy word gekruisig.

En as dit nie daarvoor was nie, sou ek en jy nooit verlos kon word van sonde en met God verenig kon word nie. So, kom ons dank die Vader dat Hy Sy Seun gestuur het om vir ons te sterf. En kom ons dank Jesus dat Hy bereid was om Sy lewe te gee sodat ons kan leef en in ‘n verhouding met God kan staan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *