STREEF NA – WAT DIE BYBEL Sê

Het jy geweet dat God in Sy Woord vir ons sê waarna ons moet streef? Mense streef na baie dinge. Sommige is besig met ‘n gedurige strewe na geld, roem of mag. Ander strewe weer daarna om die sterkste of mooiste te wees.

Maar wat sê die Bybel? Waarna is ons veronderstel om te streef?

In sy twee briewe aan Timotheus skryf Paulus oor ‘n paar dinge waarna ons moet streef. Hierdie dinge sluit in: geregtigheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, sagmoedigheid en vrede.

Voor ons na elkeen van hierdie dinge kyk, kom ons kyk net eers wat dit nou eintlik beteken om te streef na iets.

Volgens die H.A.T. beteken stewe ‘n “ywerige poging om ‘n doel te bereik; met groot inspanning en sterk begeerte ‘n doel probeer bereik”.

As ons hierdie definisie in gedagte hou, dan beteken dit as ons streef na die dinge wat Paulus oor skryf, dan word dit ons lewenswyse. Dit beteken ons is altyd besig om ‘n lewe van geregtigheid en toewyding aan God te leef. Verder beteken dit dat ons altyd geloof in God het en volhard wanneer dinge moeilik raak. En dit beteken ook ons is sagmoedig, doen ons bes om in vrede met ander te leef en het hulle lief ongeag wie hulle is of wat hulle doen.

Kom ons kyk nou in bietjie meer detail na wat dit beteken om te streef na elkeen van hierdie dinge.

Streef na - wat die Bybel sê

STREEF NA GEREGTIGHEID.

Geregtigheid is, eenvoudig gestel, om te doen wat God van jou vra. Dis ‘n gesindheid wat in ooreenstemming is met God se wil.

En dis nie moontlik sonder ‘n verhouding met God nie. Dis net nie deel van ons ou natuur om so te leef nie. Maar wanneer ons weergebore word, kry ons ‘n nuwe natuur – God se natuur. Dan eers kan ons leef soos God van ons vra en Sy wil doen.

Ons het egter ook die hulp van die Heilige Gees nodig. Wanneer ons in die Bybel lees wat God se wil vir ons is, kies ons om Hom te gehoorsaam. En dan vertrou ons die Heilige Gees om ons in staat te stel om ons besluit deur te voer.

Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld van Iemand wat ‘n lewe van geregtigheid geleef het. Hy het altyd God se Woord ten volle gehoorsaam. Om die waarheid te sê, Jesus se lewe was ‘n beeld van God se Woord wat lewend geword het sodat ander dit altyd kon sien.

God het Sy Woord vir ons gegee om ons op te voed om Sy wil te gehoorsaam (2 Timotheus 3:16). Daarom moet ons dit lees en studeer sodat ons weet hoe om ‘n lewe van geregtigheid te leef. Dan moet ons wat ons geleer het, in ons lewens toepas en dinge op God se manier doen.

God het vir ons Sy Woord gegee om ons te leer. Hy het ook vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help en in staat te stel om te doen wat Sy Woord ons leer. As ons elke dag Sy Woord gehoorsaam, is ons besig om te streef na geregtigheid. Dan sal ons lewens ook ‘n beeld wees van God se Woord wat lewend word sodat ander dit kan sien.

STREEF NA TOEWYDING AAN GOD.

Dit tweede ding waarna ons moet streef is toewyding aan God.

In Paulus se eerste brief aan Timotheus skryf hy dat die jong man hierna moet streef net na hy geskryf het oor mense wat meen dat toewyding aan God winsgewend is. Maar geldgierigheid is die wortel van alle kwaad en daarom skryf Paulus dat Timotheus, en ons, daarvan moet wegvlug. In plaas daarvan om geld na te jaag moet ons eerder daarop fokus om meer soos Jesus te word.

Ons moet daarna streef om op elke gebied van ons lewens op te tree soos God sou optree.

Dit mag onmoontlik klink, en dit is as ons dit in eie krag probeer doen.

Maar gelukkig hoef ons dit nie in eie krag te doen nie, want ons het die Heilige Gees om ons te help.

Net soos ons op Hom moet vertrou om ons te help om ‘n lewe van geregtigheid te leef, moet ons Hom ook vertrou om ons hiermee te help.

As ons dít doen, gaan ons lewens soos Jesus s’n lyk.

Ek moet sê, vir my is daar nie so ‘n groot verskil tussen die strewe na geregtigheid en die strewe na toewyding aan God nie. In altwee gevalle streef ons daarna om meer soos Jesus te wees en te lyk. En in altwee gevalle het ons die hulp van die Heilige Gees nodig om dit reg te kry.

‘N STREWE NA GELOOF.

Volgende moet ons streef na geloof.

Volgens Hebreërs 11:1 is geloof die “sekerheid van die dinge wat gehoop word, ‘n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Dis om seker te wees God is wie Hy sê Hy is, dat Hy kan doen wat Hy sê Hy kan doen, en dat Hy sal doen wat Hy belowe het om te doen. Dis om God volkome te vertrou en op Hom staat te maak ten spyte van wat rondom ons gebeur.

Hebreërs 11 leer ons ook dat geloof God behaag en, as ons nie geloof het nie, dan behaag ons Hom nie.

Ek was nog altyd baie dankbaar om te weet dat ek nie nodig het om my eie geloof te probeer maak nie, maar dat God geloof vir my gee. Romeine 10:17 leer ons presies hoe ‘n mens geloof van God ontvang. Geloof word deur die Heilige Gees in ons harte gewek wanneer ons die goeie nuus oor Jesus hoor.

Geloof is dus ‘n geskenk van God. Nadat ons dit ontvang het, is dit ons verantwoordelikheid om altyd in geloof te leef.

En juis daarom is dit belangrik om gereeld boodskappe oor Jesus, en wat Hy vir ons gedoen het, te hoor. Dit versterk ons geloof. Ons moet steef na geloof deur kerk toe, Bybelstudie toe en na selgroepe te gaan. Ons kan na preke luister op die TV, die radio en selfs op ons selfone. En natuurlik moet ons ook self die Bybel bestudeer.

Dan moet ons ons geloof uitleef. Ons moet God vertrou om te doen wat Hy belowe het. Selfs al lyk dit asof niks gebeur nie, moet ons steeds in geloof leef. Ons moet ook nie ons geloof laat vaar wanneer dinge moeilik raak nie. Paulus noem dit die goeie stryd van die geloof.

STREEF NA LIEFDE.

Die liefde wat God vir die mens het, kan sommer al op die eerste bladsye van die Bybel gesien word. God het lief omdat Hy liefde is. Die gemotifering vir alles wat Hy doen, is liefde.

Dink maar net aan wat Hy gedoen het, toe Hy Jesus gestuur het. Hy stuur Sy eniggebore Seun om te sterf vir ons sonde, sodat ons in ‘n verhouding met Hom kan staan. Sien jy hoe Sy liefde vir jou en my Hom motifeer om te doen wat Hy doen?

Omdat ons Sy kinders is, moet liefde ons ook altyd motifeer. Maar weereens kan ons nie in eie krag liefhê nie. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig.

Romeine 5:5 leer ons dat God Sy liefde in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees. Dit beteken ons het die vermoë om lief te hê omdat God dit vir ons gegee het. Maar ons het steeds Sy hulp nodig om hierdie liefde uit te leef.

Jesus het gesê die grootste gebod is dat ons God moet liefhê. Die tweede een, wat daaraan gelyk staan, is dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself (Mattheus 22:37-40).

Om ander lief te hê moet vir ons ‘n lewenswyse wees. God het ons eerste liefgehad, en Sy liefde is onvoorwaardelik. Daarom moet ons streef na liefde. Ons moet streef daarna om ander lief te hê, want dan wys ons God se karakter vir hulle.

STREWE NA VOLHARDING.

Volgens die H.A.T. beteken ‘volharding’: tot die einde toe volhou, aanhou, uithou, ten volle uitvoer; standvastig bly.

In sy brief aan Timotheus gee Paulus hom die opdrag om te streef na volharding. Hy moes dus aanhou glo tot die einde toe, of, anders gestel, volhard in geloof. Ons moet dieselfde doen.

Dit is nie altyd maklik om te volhard in geloof nie. Sommige gelowiges word vervolg vir hulle geloof. Soms word hulle hele lewe gekenmerk deur swaarkry en lyding.

Daar is ook gelowiges wat moet volhard in geloof terwyl dit lyk asof hulle omstandighede nooit gaan verander nie. Hulle moet aanhou glo dat God Sy beloftes sal nakom, selfs al neem dit jare voor dit gebeur. (Dink maar net aan Abraham en hoe lank hy God se belofte moes bly glo voor Isak gebore is.)

Hierdie is maar net ‘n paar voorbeelde van gelowiges wat ‘n lewe van volharding leef.

Maar weereens kan ons rus in die wete dat ons nie in eie krag hoef te volhard nie. Ons het die Heilige Gees om ons daarmee te help. Al wat ons moet doen, is om Hom te vra. In Kolossense 1:11 lees ons Paulus se gebed vir die gelowiges in Kolosse. Daar staan: “Ons bid dat julle… deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard.”

Ons moet dus gereeld bid en die Here vra om ons die krag te gee om geduldig te volhard.

STREEF NA SAGMOEDIGHEID.

Sagmoedige beteken: sag van inbors; sagaardig; nie streng, bars of kwaai nie; saggeaard, minsaam.

Jesus het Homself as sagmoedig beskryf: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed” (Mattheus 11:28-29).

Net soos Jesus die perfekte voorbeeld is van Iemand wat ‘n lewe van geregtigheid geleef het, is Hy ook ons voorbeeld van Iemand wat altyd sagmoedig was.

Hy het kalm gebly toe die Fariseërs en Sadduseërs Hom probeer uitlok en met Hom gestry het. En toe hulle Hom kom arresteer voor Sy kruisiging, was dit Petrus wat dit ‘n bietjie verloor het. Jesus het egter nie kwaad geword nie. Hy het kalm en minsaam gebly en selfs die man, wie se oor Petrus afgekap het, genees.

Dít is waarna ons moet streef – om kalm te bly ten spyte van wat om ons aangaan. En om elkeen wat ons pad kruis, met minsaamheid te behandel.

Ook hier het ons die Heilige Gees om ons te help. Om die waarheid te sê, sagmoedigheid word genoem as deel van die vrug van die Gees: “Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Galasiërs 5:22-23).

Kom ons streef na sagmoedigheid, en vertrou die Heilige Gees om ons ‘n ‘n saggeaarde en rustige gees te gee, wat kosbaar is in God se oë” (1 Petrus 3:4).

STREEF NA VREDE.

Die laaste ding wat Paulus vir Timotheus skryf om na te streef, is vrede.

Ek glo God wil hê ons moet streef na vrede omdat daar deur Jesus reeds vrede is tussen ons en Hom.

God het alles gedoen wat nodig was om vrede tussen ons en Hom te bewerkstellig. Nou is dit ons verantwoordelikheid om saam met die Heilige Gees te werk sodat ons op ons beurt, vredemakers kan wees.

Dis egter nie altyd so maklik nie en ons kry dit ook nie altyd reg nie. Soms is dit ons eie skuld dat daar nie vrede is tussen ons en iemand anders nie. Ander kere is dit weer die ander persoon se skuld.

As óns egter die oorsaak is, kan ons iets daaraan doen. Ons kan die Here vra om ons te help om te verander en om ons te help om te streef na vrede.

As die ander persoon weier om vrede te maak, kan ons bid dat God hulle harte verander. Maar onthou, hulle het steeds ‘n keuse. Hulle kan kies om nie te streef na vrede nie, en voortleef met onvergewensgesigheid en haat in hulle harte.

In Romeine 12:18 staan: “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” Kom ons streef na vrede en om in vrede met ander te leef.

OPSOMMING.

Paulus het vir Timotheus ‘n paar dinge genoem waarna hy moes streef. God vra van ons om ook te streef na hierdie dinge. Dit sluit in geregtigheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, sagmoedigheid en vrede.

Ons kan dit nie in eie krag regkry nie, maar gelukkig hoef ons nie! God het vir ons die Heilige Gees gegee om ons daarmee te help.

As ons streef na elkeen van hierdie dinge, en die Heilige Gees vertrou dat Hy ons in staat stel, sal ons lewens verander en sal ons al meer soos Jesus begin lyk. Hy is na alles die perfekte voorbeeld van Iemand wat altyd in Sy lewe gestreef het na die dinge wat God behaag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *